Европейският институт за иновации и технологии в храните - EIT Food удължи срока за включване на представители от България в EIT Food RIS Council до 25 май 2020 г.

Европейският институт за иновации и технологии в храните – EIT Food удължи срока за включване на представители от България в EIT Food RIS Council до 25 май 2020 г.

EIT Food RIS Council е консултативен орган, създаден през 2019 г., за да подкрепи диалога и взаимодействиeто в страните от Регионалната иновационна схема /RIS/, да допринесе за по-нататъшното разработване на инструментите и проектите в областта на EIT, както и да насърчава връзките с държавните органи…

Втора покана за изразяване на интерес по „Хоризонт 2020“ в подкрепа на изследванията в борбата с коронавируса

Втора покана за изразяване на интерес по „Хоризонт 2020“ в подкрепа на изследванията в борбата с коронавируса

Европейската комисия информира, че втора покана за изразяване на интерес по Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ в подкрепа на изследванията в борбата с коронавируса е обявена на Портала за финансиране и търгове на Европейската комисия (H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2). По-долу може да…

Награди "Питагор" 2019 г. - наградени

Награди “Питагор” 2019 г. – наградени

НАГРАДЕНИ 2019  Проф. д.мат.н. Красимир Димитров Данов, член-кореспондент на БАН, номиниран от СУ „Св. Кл. Охридски”. Към момента на награждаване д-р Данов е доктор на математическите науки, професор в катедра „Инженерна химия и фармацевтично инженерство“ във факултета по химия и фармация на СУ „Св. Кл.…

Награди "Питагор" 2018 г. - наградени

Награди “Питагор” 2018 г. – наградени

Питагор 2018   Чл.-кор. проф. Илия Благоев Рашков от Института по полимери – БАН – София с голяма награда „Питагор” за цялостен принос – статуетка „Питагор“ и парична сума от 6 000 (шест хиляди) лв.   Към момента на награждаване проф. Рашков работи в Института…

Награди "Питагор" 2017 г. - наградени

Награди “Питагор” 2017 г. – наградени

Наградени: Голяма награда:   Няма    Млад учен:   Гл. ас. д-р Теодора Кънчева Чамова, дм, МУ-София   Към момента на награждаване д-р Чамова е специалист по нервни болести към Клиниката по нервни болести, Университетска болница „Александровска“ и главен асистент към Медицински университет-София. Тя е…

Награди "Питагор" 2016 г. - наградени

Награди “Питагор” 2016 г. – наградени

НАГРАДЕНИ ПРЕЗ 2016г.:    Акад. проф. дфзн Петър Атанасов Кралчевски – Софийски университет „Св. Кл. Охридски”- факултет по химия и фармация с голямата награда „Питагор” за цялостен принос в развитието на науката – статуетка „Питагор” и парична сума от 5 000 лв.   Акад. дфзн…

Награди "Питагор" 2015 г. - наградени

Награди “Питагор” 2015 г. – наградени

Наградени: Голяма награда „Питагор” за млад учен:   Доц д-р Георги Георгиев Йорданов, факултет по химия и фармация, СУ „Св. Климент Охридски“   Преподавател във Факултета по химия и фармация на Софийския университет «Св. Климент Охридски». Изследователската му дейност е в областта на нанотехнологиите. Основните…