Център за съвременна микроскопия за фундаментални и приложни изследвания в областта на биологията, медицината и биотехнологиите (EuroBioImaging)

Център за съвременна микроскопия за фундаментални и приложни изследвания в областта на биологията, медицината и биотехнологиите (EuroBioImaging)

Описание на инфраструктурата:

Центърът за съвременна микроскопия за фундаментални и приложни изследвания в областта на биологията, медицината и биотехнологиите (EuroBioImaging) е част от Euro-BioImaging консорциум, мащабна общоевропейска изследователска инфраструктура, на която България е един от основателите. Euro-BioImaging консорциум е част от пътната карта на Европейския стратегически форум за изследователски инфраструктури (ESFRI) със статут на функционираща европейска инфраструктура „Landmark“. Euro-BioImaging изгражда и координира инфраструктура за биологична микроскопия и биомедицински образни методи, разпределена в държавите от ЕС. Инфраструктурата е съставена от 21 центъра – възли за осъществяването на фундаментални и приложни изследвания в областта на биологията, медицината и биотехнологиите, намиращи се в 8 държави от Европейския съюз и Европейската молекулярнобиологична лаборатория (EMBL). Центърът за съвременна микроскопия за фундаментални и приложни изследвания в областта на биологията, медицината и биотехнологиите (Euro-BioImaging) e единственият възел на консорциума Еuro-BioImaging в Югоизточна Европа. Като част от Euro-BioImaging консорциум той осигурява свободен достъп на нуждаещите се изследователи до най-съвременните микроскопски и образни технологии за биомедицински изследвания, като се ръководи от принципите за най-високо качество на извършваните научни изследвания и функциониране на инфраструктурата.

Центърът за съвременна микроскопия за фундаментални и приложни изследвания в областта на биологията, медицината и биотехнологиите към EuroBioImaging консорциум има за цел изграждане на инфраструктура за съвременна микроскопия, която да осигури на българските и чуждестранни изследователи от академичните среди и бизнеса  свободен достъп до иновативни технологии за получаване на изображения. Центърът предоставя достъп до следните авангардни микроскопски техники:

  1. Спининг диск конфокална микроскопия за наблюдение на живи клетки в реално време с висока времева резолюция, снабдена с апаратура за FRAP
  2. Система за лазерно микрооблъчване на живи клетки
  3. Cистема за микроманипулация, микроинжекция и микроперфузия
  4. Милтититочкова конфокална микроскопия с висока пространствена резолюция
  5. Обработка и анализ на изображения, генерирани посредством спининг диск конфокална микроскопия и сканираща конфокална микроскопия

В периода 2020-2023 година Центърът за съвременна микроскопия за фундаментални и приложни изследвания в областта на биологията, медицината и биотехнологиите към EuroBioImaging консорциум ще въведе в експлоатация: 1) система за микроскопия със супер-разделителна способност, 2) високо-производителната флуоресцентна микроскопия, даваща възможност за едновременно изследване ефектите върху нормални и ракови клетки на хиляди биологично активни химични съединения с потенциално използване в медицината и 3) мултифотонна микроскопия, позволяваща наблюдение с висока резолюция дълбоко в тъканите на организмите.

Научен и технически екип на научната инфраструктура

Над 50

 

Въздействие / ползи:

Изграждането на инфраструктурата ще даде възможност на изследователите да се възползват от авангардни техники: микроскопия за наблюдение на фиксирани и живи клетки за изследване в областта на биологията, медицината и биотехнологиите.

Осигуряването на свободен достъп до съвременни микроскопски технологии посредством създаването на Център за съвременна биомедицинска микроскопия като част от международната инфраструктура Euro-BioImaging ще увеличи възможностите българските учени да развиват както фундаментални научни изследвания, така и развойна дейност. Изграждането на система за споделяне на технологии и съоръжения между науката и бизнеса ще улесни концептуалната и технологичната интеграция на биомедицинските изследвания на България в ЕС.

В дългосрочен план ще се стимулира създаването на биомедицински продукти със защитена интелектуална собственост като лекарствени продукти, други биологично – активни вещества, тестове с приложение в диагностиката и криминалистиката и др. Ще се разширят възможностите за трансфер на знания от сферата на науката в сферата на производството за превръщане на технологичния замисъл в реална производствена технология на продукти с висока добавена стойност. Тази научна инфраструктура ще увеличи конкурентоспособността на българската икономика в областта на здравето и биотехнологиите и ще подпомогне изграждането на модерна икономика, базирана на знание и научни постижения.

 

Участие в европейска инфраструктура:

 Центърът за съвременна микроскопия за фундаментални и приложни изследвания в областта на биологията, медицината и биотехнологиите е част от EuroBioImaging, пан – европейски консорциум, коxто е включен в Пътната карта на Европейския стратегически форум за изследователски инфраструктури (ESFRI)

Година на включване в европейската инфраструктура – 2015 г.

Координатор:

Институт по молекулярна биология “Академик Румен Цанев”, Българска академия на науките

Местоположение на инфраструктурата:

Център за съвременна микроскопия за фундаментални и приложни изследвания в областта на биологията, медицината и биотехнологиите (ЕuroBioImaging), София – град, София, ул. “Акад. Г. Бончев“, бл. 21.

http://www.bio21.bas.bg/imb/?lang=bulgarian

Български консорциум:

Финанансов координатор:

Министерство на образованието и науката

 

Научен координатор:

Институт по молекулярна биология “Академик Румен Цанев”, БАН

Област на дейност:

Здраве и храни

Проект за бюджет за периода 2018-2022:

Общо: 5.3 млн. лв.

Приходи – 4.6 млн. лв.