Теодора Веселинова Койнова

 

Трите имена: Теодора Веселинова Койнова

Тема на разработката по програмата: “Екологичен анализ на почви и води от Природен парк „Шуменско плато“ чрез цитогенетични биомаркери”

Постигнати резултати:

  • Направена е оценка на риска за качеството на екосистемните услуги чрез сравнителен физикохимичен анализ на повърхностни почви от Природен парк „Шуменско плато“ и от два участъка в гр. Шумен, които са подложени на силен антропогенен натиск.
  • Направена е оценка на риска за качеството на екосистемните услуги чрез сравнителен анализ на степента на замърсяване на повърхностни почви от Природен парк „Шуменско плато“ и от два участъка в гр. Шумен, които са подложени на силен антропогенен натиск, чрез цитогенетични биомаркери.
  • Направена е оценка на риска за качеството на екосистемните услуги чрез анализ на степента на замърсяване на подземни води от Природен парк „Шуменско плато“ чрез цитогенетични биомаркери.
  • Направена е оценка на риска за качеството на екосистемните услуги чрез сравнителен анализ на степента на замърсяване на снежна покривка от Природен парк „Шуменско плато“ и от два участъка, подложени в различна степен на антропогенен натиск (гр. Шумен и селски район), чрез цитогенетични биомаркери.
  • Направен е сравнителен анализ на качествата на крайградски Природен парк „Шуменско плато” и Градски парк на гр. Шумен като зелени зони, предоставящи важни екосистемни услуги.
  • Направена е оценка на социалното значение на крайградски Природен парк „Шуменско плато” като зелена зона, предоставяща важни екосистемни услуги.

 

Избройте последните научни проекти, в които сте взел/а участие?

  1. Проект BG16M1OP002-3.003-0001 „Анализи и проучвания на видовете и природните местообитания, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ (2019 г.)
  2. Проект Н21/30 Изследване на екологичния натиск в българската акватория на Черно море чрез интегрирани микробиологични и биохимични маркери в черноморската мида Mytilus galloprovincialis, финансиран от Фонд „Научни изследвания” (2019 г.)
  3. Проект РД-08-45/18.01.2019 г., Изследване на екологичния натиск в българската акватория на Черно море чрез интегрирани микробиологични и биохимични маркери в черноморската мида Mytilus galloprovincialis, финансиран от ШУ „Епископ Константин Преславски“, (2019 г.)
  4. Проект РД-08-104/01.02.2019 г., Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека, финансиран от ШУ „Епископ Константин Преславски“, (2019 г.)

 

В коя област са научните ви интереси и в коя област искате да се развивате?

Научните ми интереси са в областта на екологичния мониторинг и опазване на биологичното разнообразие. Желанието ми е да се развивам именно там.

С каква научна тема се занимавате в момента и с какво смятате, че тя е полезна за обществото и развитието на науката?

Проследявам поведението на Горска дългокрака жаба (Rana dalmatina) в Природен парк „Шуменско плато“, заедно със стадиите на развитие и метаморфоза. Този виж може да се използва като биоиндикатор за мониторинг и оценка на екосистемите.

Помагат ли за вашето развитие програмата и ако да, по какъв начин?

Тъй като голяма част от научната работа е свързана с разработването на лични проекти, за които няма външно финансиране, програмата подпомага инициирането на такива и дава свобода за провеждането на по-задълбочени и мащабни изследвания.