Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (EuroHPC)

На 13 юли  Съветът на Европейския съюз прие регламент за създаване на Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (EuroHPC).

Регламентът ще укрепи капацитета за научни изследвания и иновации, развитието на инфраструктурна екосистема от суперкомпютри и придобиването на суперкомпютри на световно равнище чрез съвместно предприятие. Това дава възможност за разширяване използването на инфраструктурата от суперкомпютри до голям брой публични и частни потребители. Регламентът също така подкрепя екологичния и цифровия преход, както и развитието на ключови умения за европейската наука и промишленост.

Новият регламент е съгласуван с многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2021—2027 г., което дава възможност на съвместното предприятие да използва финансиране от програми на ЕС като „Хоризонт Европа“, „Цифрова Европа“ и Механизма за свързване на Европа. Освен това, в регламента се вземат предвид и последните технологични разработки, като например квантовите изчислителни технологии.

Целта на Съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии е в ЕС да се разработи, внедри, разшири и поддържа водеща в световен мащаб обединена, сигурна и хиперсвързана екосистема за услуги и инфраструктура за данни в областта на суперкомпютрите и квантовите компютри. Регламентът дава възможност за продължаване на дейностите на съществуващото съвместно предприятие EuroHPC, което беше създадено през октомври 2018 г. и обединява ресурси от ЕС, 27-те държави членки, 6 други държави и двама частноправни членове: Европейската технологична платформа за високопроизводителни изчислителни технологии и Сдружението за популяризиране на стойността на големите информационни масиви.

Високопроизводителните изчислителни технологии представляват изчислителни системи („суперкомпютри“) с изключително висока изчислителна мощност и способност да решават изключително сложни и трудни задачи. Те създават предпоставки ключови технологии като изкуствения интелект, анализа на данни и киберсигурността да се ползват от огромния потенциал на големите информационни масиви.

Предложението на Комисията беше внесено през септември 2020 г., а през май 2021 г. Съветът постигна съгласие по общ подход.

Регламент на Съвета за създаване на Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии и за отмяна на Регламент (ЕС) 2018/1488

Общ подход на Съвета по регламента за създаване на Съвместното предприятие EuroHPC