Сунай Ибрямов Ибрямов

 

Трите имена: Сунай Ибрямов Ибрямов

Тема на разработката по програмата:

Изследване на звезди преди Главната последователност

 

Постигнати резултати

  • Изследвано е фотометричното поведение на две звезди преди Главната последователност V521 Cyg и FHO 27, които показват променливост с дълбоки спадове в блясъка си.
  • Променливостта на двете звезди е характерна за обекти от типа UX Orionis.
  • На базата на новополучените и архивните наблюдателни данни са построени и дискутирани дългосрочните криви на блясъка и диаграми цвят-величина на V521 Cyg (за период от 33 г.) и FHO 27 (за период от 19 г.).
  • Открита е периодичност (893 дни) във фотометричното поведение на FHO 27 и е уточнена периодичността (594 дни) при V521 Cyg. Възможните причини за тази периодичност са закриване на звездата от облак от газ и прах; закриване от втори компонент или планетезимали в орбита около звездата; прецесия на околозвездния диск.

 

Избройте последните научни проекти, в които сте взел/а участие?

  • № Д01-157 от 28.08.2018 г. Консорциум „Регионален астрономически център за изследвания и образование“ (РАЦИО). Финансиран по Национална пътна карта за научни инфраструктури на МОН. Координатор за Шуменския университет: проф. дфн Д. Кюркчиева.
  • № ДМ 08/2 от 13.12.2016 г. „Многоцветно фотометрично изследване на звезди преди Главната последователност от избрани области на звездообразуване“. Финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН. Ръководител: д-р С. Ибрямов, Шуменски университет. Период на изпълнение: 13.12.2016 г. – 13.12.2018 г. Проектът е успешно приключен.
  • № ДН 08/20 от 12.2016 г. „Първи научни изследвания с дистанционно-управляемите телескопи на Астрономическата обсерватория на Шуменския университет в рамките на Националната научноизследователска инфраструктура РАЦИО“. Финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН. Ръководител: проф. дфн Д. Кюркчиева, Шуменски университет.
  • № ДН 18/10 от 11.12.2017 г. „Избрани активни галактични ядра и звезди от Местната група – астрофизика във времевия домейн“. Финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН. Ръководител: доц. д-р Е. Овчаров, Софийски университет.

 

В коя област са научните ви интереси и в коя област искате да се развивате?

 

Научните ми интереси са в областта на астрофизиката и звездната астрономия. В същата област искам да се развивам и в бъдеще.

 

С каква научна тема се занимавате в момента и с какво смятате, че тя е полезна за обществото и развитието на науката?

 

Занимавам се основно с изследване на звезди преди Главната последователност (ГП) на диаграмата на Херцшпрунг-Ръсел, наричани още млади звездни обекти. Те са новообразувани звезди, които в зависимост от първоначалната си маса преминават през различни периоди на звездна активност. Най-изявените прояви на тази активност са промените във фотометричното им поведение с различна времева продължителност и амплитуда.

От особено значение при изследването и класифицирането на млади звездни обекти са фотометричните наблюдения, които обхващат дълъг период от време и се правят в различни дължини на вълната. Моите изследвания са насочени именно към построяването на дългосрочни криви на блясъка на обектите, които наблюдаваме и за които имаме архивни данни, класификация на типа променливост и описание на вероятните физични механизми, които инициират промените в техния блясък. Важно е да се спомене, че дългосрочна фотометрия липсва за повечето млади звезди и подобни изследвания са от особено значение за изясняване на тяхната природа.

Изследването на звезди преди ГП е важно за детайлното разбиране на ранните етапи в еволюцията на звездите. То дава възможност за уточняване и проверка на теорията за звездообразуването и на сценария на звездната еволюция. Направените изследвания в тази посока са фундаментални и са адресирани главно към придобиване на ново научно познание.

 

Помагат ли за вашето развитие програмата и ако да, по какъв начин?

 

Участието ми в Националната програма „Млади учени и постдокторанти“ ми дава допълнителна мотивация да се занимавам с научни изследвания.