Стратегия на Европейския институт за иновации и технологии за периода 2021 – 2027 г.

С мисъл за своето бъдеще и с цел да служи по-добре на Европа като най-голямата иновационна общност, през декември 2017 г. Европейският институт за иновации и технологии (EIT) представи на Европейската комисия своята стратегия работа и развитие за периода след 2020 г. Това формира основата и очерта бъдещата роля на EIT в „Хоризонт Европа“ – Рамкова програма за научни изследвания и иновации за периода 2021-2027.

На 28 януари 2021 г. беше постигнато политическо споразумение между Европейския парламент и държавите-членки на ЕС относно правната основа на EIT и неговата нова Стратегическа иновационна програма за периода 2021 – 2027 г.

Каква е визията на EIT за новия програмен период

„Да се превърне в световен иновационен лидер, предлагащ решения за глобалните обществени предизвикателства, като същевременно тези решения водят до създаване на работни места и подобряват качеството на живот на гражданите. За да постигне това, EIT ще развие значително иновационния капацитет на Европа, свързвайки и овластявайки хората и организациите да създават, образоват и прилагат иновации. “

Предложението на Европейската комисия за създаване на „Хоризонт Европа“, Рамковата програма за научни изследвания и иновации за 2021-2027 г., публикувано през юни 2018 г., представя предложения бюджет за EIT през периода, както и обосновката му, включително областите на намеса и показателите за въздействие и ползи.

Регламентът за EIT, фокусиран върху ключовите принципи на функционирането на EIT и неговите Центрoве за иновации и знание (KICs), ще осигури по-голяма правна яснота по отношение на Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации и ще включи принципа на финансова устойчивост на Центровете. Ревизираният регламент за EIT осигурява по-голяма правна яснота и привеждане на дейността в съответствие с Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации. Новата правна база също така въвежда опростен модел на финансиране за EIT, предназначен за по-ефективно насърчаване на допълнителни частни и публични инвестиции. Не на последно място като важност –  ревизираният регламент подобрява управленската структура на EIT.

В допълнение, стратегическата иновационна програма (SIA), предложена за 2021-2027 г., осигурява съответствие с целите на „Хоризонт Европа“ и въвежда следните основни нови характеристики:

  1. Повишаване на регионалното въздействие на общностите на знанието и иновациите: В бъдеще EIT ще укрепи своите мрежи, като включи повече висши учебни заведения, предприятия и изследователски организации, чрез разработване на регионални стратегии за по-широк обхват. Изборът на партньори за сътрудничество и подготовката на дейности на KICs ще бъдат по-приобщаващи. KICs също така ще се обвържат и със стратегиите за интелигентна специализация, инициативата на ЕС за стимулиране на икономическия растеж и създаването на работни места, позволявайки на всеки регион да идентифицира и развие свои собствени конкурентни предимства.
  2. Повишаване на иновационния капацитет на висшето образование: EIT ще подкрепи 750 висши учебни заведения с финансиране, експертиза и обучения, което ще позволи на университетите да развиват икономически дейности. Институтът ще проектира и започне дейности в страните с по-нисък иновационен капацитет. По този начин EIT ще надгражда върху успешни политически инициативи като HEInnovate – безплатен инструмент за самооценка за всички видове висши учебни заведения и Регионалната рамка за оценка на въздействието на иновациите, която позволява на университетите да оценят как насърчават иновациите в регионите, в които се намират.
  3. Създаване на нови KICs: EIT ще създаде два нови Центъра за иновации и знание, избрани в области, които са най-подходящи за политическите приоритети на „Хоризонт Европа“. Първият нов KIC е насочен към културните и творческите индустрии и се планира да започне да работи през 2022 г. Този сектор има висок потенциал за растеж, характеризира се с много местни инициативи и силен граждански ангажимент. Новият център ще допълни дейността на съществуващите осем KICs. Приоритетното поле на вторият нов KIC ще бъде определено на по-късен етап, като се очаква да той да заработи през 2025 г.

Допълнителна информация по темата можете да намерите като проследите тази препратка.