Стефка Веселинова Христова

Трите имена: Стефка Веселинова Христова

Тема на разработката по програмата: Assessment of the factors influencing the attractiveness of Varna as destination for conference tourism.

Постигнати резултати

Във висока  конкурентна среда, град Варна трябва да изгради  и трайно да се включи в разпознавателният си облик, като дестинация за конгресен туризъм.   Изследването показва, че градът има отличаващи се характеристики. Те дават възможност на дестинацията да формулира рекламен бранд за разпознаваемост в конгресния и конферентен туризъм. Получените резултати могат да намерят приложение в изготвяне на стратегия за управление и решенията които са взети за период от 10-12 години. Във времето трябва да се развива рекламата и брандирането на туристическата кампания.

 

Избройте последните научни проекти, в които сте взел/а участие? /

 2014 г. – 2015 г.– Проект BG051PO001-3.1.07-0002 „Студентски практики“, към ОП „Развитие на човешките ресурси“ към ЕСФ на ЕС (за студенти от специалност „Туризъм“). Национален проект с ШУ.

– 2016 г.– Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 1” финансиран от ОП НОИР (за студенти от специалност „Туризъм“). Национален проект с ШУ.

– 2017 г.– Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 1” финансиран от ОП НОИР (за студенти от специалност „Туризъм“). Национален проект с ШУ.

– 2018 г.– Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 1” финансиран от ОП НОИР (за студенти от специалност „Туризъм“). Национален проект с ШУ.

–  Приложение на знанията по география, регионална политика и туризъм, – 2018

–  Ресурсния потенциал като възможност за трансгранично сътрудничество, -2019

В коя област са научните ви интереси и в коя област искате да се развивате?

  • Динамичните промени и развитието на иновационните технологии в конгресния и конферентен туризъм.

С каква научна тема се занимавате в момента и с какво смятате, че тя е полезна за обществото и развитието на науката?

  • Анализ на ресурсния потенциал за развитието на винен и кулинарен туризъм в Североизточна България

Помагат ли за вашето развитие програмата и ако да, по какъв начин?

  • Програмата в която участвах ми помогна за публикуването и усъвършенстване на компетенциите в научната област на развитие.