Сениха Исмаил Салим

Трите имена: Сениха Исмаил Салим

Тема на разработката по програмата: Сравнение и оценка на дозиметрични планове на онкологично болни пациенти

Постигнати резултати:

  • Синтезирани са изводи относно качеството на 3D-CRT и VMAT техниките за целите на радиационната терапия;
  • Резултати са докладвани на 29-th Annual Assembly of IMAB, 9-12 May 2019, Varna, Bulgaria;
  • Подготвени и изпратени за публикуване на статии в Journal of IMAB:

 

  • Seniha Salim, Nina Arhangelova, Dose-volume histogram (DVH) comparison and evaluation of 3D-CRT and VMAT dosimetric plans for patients with rectal and prostate tumors;
  • Seniha Salim, Nina Arhangelova, A comparison of 3D-CRT and VMAT in the treatment planning of patients with endometrial and cervical cancer.

Избройте последните научни проекти, в които сте взел/а участие?

Университетски научноизследователски проекти:

 

  • РД-08-92/2019, „От атома до Космоса“, 2019 г.
  • РД-08-48/2019, XVII Национална конференция с международно участие „Природни науки’2019“

В коя област са научните ви интереси и в коя област искате да се развивате?

  • Здраве и качество на живот;
  • Екологичен мониторинг.

С каква научна тема се занимавате в момента и с какво смятате, че тя е полезна за обществото и развитието на науката?

Мониторинг на околна среда

Периодичните наблюдения, контрол и оценка свързани с измененията на радиационния гама фон в околната среда (ОС) в следствие човешка намеса е една от основните и приоритетни задачи в днешно време. Съхраняването на екоравновесието е от изключителна важност за съществуването на Земята. Усъвършенстването на дейностите свързани с контрола на ОС предполага концептуална яснота, документално утвърждаване и конкретизация на последствията върху ОС. Мониториране на радиоактивността в ОС има за цел проследяване и регистриране на вредното въздействие на йонизиращите лъчения и сравняването им с допустимите стойности цитирани в българското и европейското законодателство.

Помагат ли за вашето развитие програмата и ако да, по какъв начин?

Финансовата подкрепа, която получих от Националната програма „Млади учени и постдокторанти“ ми погна със закупуването на консумативи и на материали, относно изпълнението на задачите, участия в конференции и публикуване на статии, които са неизменна част от научноизследователската работа на младите учени.