Седем български организации ще бъдат финансирани по инициативата на EIT за висши училища

На 15 юли 2021 г. Европейският институт за иновации и технологии (EIT) обяви резултатите от пилотния си конкурс по Инициативата за изграждане на иновационен капацитет във висшето образование. Одобрени за финансиране са 23 проекта, в които участват 135 висши училища от 32 държави. Те ще получат максимално финансиране на обща стойност от 27,5 милиона евро за фаза 1 (юли – декември 2021 г.) и фаза 2 (януари 2022 г. – юли 2023 г.).

Шест от одобрените за финансиране проекти включват българско участие.

 

Име на проекта Бенефициенти от българска страна
EUAcceL The Edge
CloudEARTHi Технически университет – Варна
Inno-EUt+ Технически университет – София
i2i Медицински университет – Пловдив Фондация „ГИС-Трансфер Център“
TANDEM+ Икономически университет – Варна
InnoChange Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

 

Инициативата на EIT за изграждане на капацитет за предприемачество и иновации в университетите в Европа предполага дейности в подкрепа на висшите училища в направленията:

  • Насърчаване на институционална ангажираност и промяна;
  • Укрепване на партньорството между висше образование, бизнес и изследователски организации;
  • Развитие на услуги за иновации и подкрепа на бизнеса;
  • Подобряване на качеството на предприемаческото образование;
  • Създаване и разпространение на знания.

Участниците са обединени в консорциуми от минимум 4 организации, включително поне една, която не е висше училище.

Повче информация за всеки от проектите:

EIT-Project-Fact-Sheet-EUAcceL

EIT-Project-Fact-Sheet-CloudEARTHi

EIT-Project-Fact-Sheet-Inno-EUt+

EIT-Project-Fact-Sheet-i2i

EIT-Project-Fact-Sheet-TANDEM+

EIT-Project-Fact-Sheet-InnoChangeEIT-Project-Fact-Sheet-Inno-EUt+