Севджихан Ахмедова Еюбова

Трите имена: Севджихан Ахмедова Еюбова, д-р

Тема на разработката по програмата: „Разработване на мобилно приложение за подобряване на емоционалната грамотност при деца в предучилищна възраст“

Постигнати резултати

  • Разработено е мобилно приложение и образователна програма „Играй с Фори“, която позволява изследване и подобряване на емоционалната грамотност в предучилищна възраст. Проектът е отговор на технологичните предизвикателства на съвременния свят, предоставяйки възможност за интерактивно обучение и използване на дигиталните технологии за развитие на „човешки“ умения, чрез повишаване на езиковите и социалните компетенции, а от там и на качеството на живот.
  • Работата по проекта е представена, чрез доклади на национални научни форуми в областта на педагогиката, както и публикации в издания с научно рецензиране.

Избройте последните научни проекти, в които сте взел/а участие?

  • Проучване на нагласите, свързани с психичното здраве по време на бременността и раждането, съвместен проект с УНИЦЕФ България (2019).
  • Разработване на мобилно приложение за скрининг на аутизъм в ранна детска възраст (2018).

 

В коя област са научните ви интереси и в коя област искате да се развивате?

  • Консултативна психология
  • Ранно детско развитие

 

С каква научна тема се занимавате в момента и с какво смятате, че тя е полезна за обществото и развитието на науката?

Изследване на емоционалната грамотност в предучилищна възраст и участието на възрастните (родители и учители) в процеса на изграждане на емоционалната интелигентност. Изграждането на емоционална грамотност включва и процесите на взаимодействия не само между връстници, но и между децата и възрастните (родители и учители), чрез които става възможно приложението на знанията, нагласите и уменията за разбиране и контролиране на емоциите, развиване на емпатия към другите и поддържане на позитивни взаимоотношения, както и взимане на отговорни решения. Тези компетенции могат да бъдат преподавани и измервани, а проучвания са категорични, че децата, които притежават такива умения се справят по-добре в училище и в живота.

Помагат ли за вашето развитие програмата и ако да, по какъв начин?

Проектът позволи да се създаде авторско мобилно приложение за експериментални и обучителни цели. Софтуерният продукт ни дава възможност да изследваме какви са езиковите компетенции на децата в предучилищна възраст по отношение на разпознаването на емоции, чрез  лицеви експресии, както и да подобри емоционалният им речник. Предстои издаване на монография по темата за емоционалната грамотност в предучилищна възраст. Приложението и образователната програма към него са подходящи за включване и в учебните програми на студентите от специалности като „Предучилищна педагогика“, „Логопедия“, „Специална педагогика“, „Психология“ и др.