СЕВГИНАР ФЕИМОВА ИБРЯМОВА

Трите имена: СЕВГИНАР ФЕИМОВА ИБРЯМОВА

 

Тема на разработката по програмата: Изолиране и култивиране на микроорганизми от екстремни местообитания.

Постигнати резултати: Публикация в издание от първична база данни:

Ignatova-Ivanova Ts., S. Ibryamova, N. Chipev, R. Ivanov. 2019. Isolation, Identification, Morphological and Adhesion Properties of Microorganisms from Antarctic Soils. International Journal of ecology and development, vol 34, Issue 3, pp. 1-10, ISSN 09729984, SJR 0,226, Q3.

Участия в научни проекти:

Изследване на екологичния натиск в българската акватория на Черно море чрез интегрирани  микробиологични, биохимични и генетични маркери в черноморската мида Mytilus galloprovincialis Lam.  с вх. № Н21/30 (2018г.)

 

Научни интереси:

Изолиране и култивиране на бактерии от екстремни местообитания; изследване кинетичните параметри на растеж на изолираните щамове; изследване способността на щамовете да продуцират екзополизахариди и бактериоцини.

С каква научна тема се занимавате в момента и с какво смятате, че тя е полезна за обществото и развитието на науката?

Занимавам се с микробиологична оценка на черноморската мида, както и оценка на бактериоциногенния потенциал на млечнокиселите бактерии в черноморската мида. Разработването на бактериоциногенни щамове и изолирането на бактериоцини от морски храни и продукти може да доведе до получаването на ценни щамове, които да се използват като биоконсерванти.

Помагат ли за вашето развитие програмата и ако да, по какъв начин?

Всяка финансова подкрепа стимулира участието ми в научноизследователска работа, като нараства и мотивацията ми за научно развитие.