Ролята на НИРД в подкрепа на възстановяването на Европа от кризата COVID-19 (ERA Policy brief)

Научноизследователската и развойна дейност са критични лостове за осигуряване на устойчиво и приобщаващо възстановяване, като същевременно увеличават устойчивостта на нашите производствени сектори, конкурентоспособността на нашите икономики и трансформацията на нашите социално-икономически системи.

Този документ (ERA Policy brief) се фокусира върху шест направления:

(1) Ролята на научноизследователската и развойната дейност като съществена част от координирания отговор на ЕС на Covid-19;

(2) НИРД задвижва, дава възможност и ускорява дигиталната и екологична трансформация на нашите общества с акцент върху Европейската Зелена сделка;

(3) В контекста на настоящата фискална позиция като отговор на Covid-19 и с оглед на потенциалните бъдещи кризи следва да се даде приоритет на публичните инвестиции в НИРД;

(4) Инвестициите в иновативни МСП (включително стартиращи фирми) са от решаващо значение за възстановяването;

(5) Стимули за фирмите да създадат капацитет да поддържат икономическата си дейност и да инвестират в хора и в научноизследователска и развойна дейност по време на кризата да изграждат устойчивост на системата;

(6) Финансирането на НИРД беше сред най-въздействащите инструменти на равнище ЕС за справяне с епидемията от Covid-19.

 

Документът може да бъде разгледан и изтеглен от тук.