Резултати от втората година на Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“

През втория отчетен период работата по изпълнението на научната програма е белязана от извънредните обстоятелства и съпътстващите ги ограничителни мерки, породени от пандемията от COVID-19 в страната. Въпреки усложнената обстановка и възникналите затруднения Изпълнителният съвет на програмата, координаторите на 4-те компонента и ръководителите на отделните екипи по работни пакети и научни задачи са направили всичко възможно за изпълнение на планираните за етапа задачи – и като обем, и като качество.

Осъществена е значителна публикационна и популяризаторска дейност. Активна е работата с млади учени, докторанти и студенти. Ръст бележи привличането на бизнес партньори, земеделски производители и преработватели, браншови организации, както и създаването на международни научни мрежи. Новопридобитата информация започва да изпълва със съдържание планираното по отделните компоненти на програмата, която добива реален облик и подчертава нейната роля и значение за икономиката и подобряване качеството на живот на населението в страната. Финансовият ресурс за втората година е в размер на 1 859 268,01, който е сформиран от извършения трансфер от МОН за втората година – 1 352 975 лв. и остатъка от първата година – 506 294,01 лв. Изразходваната сума за изпълнение на дейностите през втората година е в размер на 1 287 865,36 лв. Т.е. неусвоените средства през втората година са в размер на 571 402,65 лв., които се прехвърлят за следващата година. В момента тече изпълнението на дейностите през третия етап от изпълнението на програмата, като финансирането за тях от страна на МОН е в размер на 1,5 млн. лв.“

Вижте целите на програмата като проследите тази препратка.

Какви са били постигнатите резултати след първата година от старта на програмана може да видите като проследите тази препратка.

Официален зайт на ННП „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“: Начало – NNP Food (au-plovdiv.bg)

Рекламната брошура на програмата може да изтеглите като проследите тази препратка.