Пътища за разширяване на практиките за устойчиво повторно използване на водата в Европа

Аграрен университет – Пловдив е партньор в научен проект финансиран по програма Хоризонт 2020 с акроним Suwanu Europe,  насочен към насърчаване на повторното използване на водите за напояване в земеделието. Консорциумът по проект Suwanu Europe организира международна онлайн конференция на 18 и 19 май 2021 г., по време на която ще бъдат представени и резултатите по проекта. Конференцията ще бъде и възможност за представяне на най-добрите практики в различни страни.

Suwanu Europe е тематична мрежа, финансирана от Европейската комисия в рамките на програма „Хоризонт 2020“. Проектът е фокусиран върху насърчаване използването на регенерирана вода в селското стопанство като подход на кръговата икономика за справяне с недостига на вода и ефектите от изменението на климата върху водните ресурси.

Цели на конференцията:

  • Представяне на резултатите от Suwanu Europe – електронно обучение, информационни пакети, регионални планове за действие;
  • Привличане на квалифицирани експерти, които да представят основните предизвикателства и потенциални решения;
  • Форум за дискуси

Suwanu Europe изследва възможностите и практиките за повторното използване на регенерирана вода в селското стопанство. Причината е, че регенерираната вода има голям потенциал да допълни конвенционалните водни ресурси, използвани при напояване в селското стопанство. Това е от значение за цяла Европа, но най-вече в райони, където нарастващият натиск върху водните ресурси ограничава селскостопанското производство, икономическия растеж и създаването на работни места.

Формулярът за регистрация се попълва електронно в страницата на конференцията https://suwanueuropeconference2021.com/.

Покана за резюмета и постери

Можете да прикачите едно резюме и/или един постер. Ако изпращате повече от едно резюме и/или постер, попълнете различни формуляри и се уверете, че заглавието на резюметата/постерите съответства на името на файла на съответния прикачен документ.

Можете да се запознаете с основите и условията за участие като проследите препратките по-долу:

РЕЗЮМЕ – Шаблони и Общи условия тук

ПОСТЕР – Шаблони и Общи условия тук

ПРИКАЧЕН ФАЙЛ (макс. размер до 300MB)

e-mail: info@suwanueuropeconference2021.com