Проф. Николай Денков (ННП „ВИХРЕН“)

Проф. Николай Денков е роден на 3 септември, 1962 г. в град Стара Загора. Завършил е средното си образование в през 1980г. в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, а висшето си образование получава в Химически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ през 1987 г.

Проф. Денков има богата специализация в страна и чужбина. В периода 1994-1995г. той е изследовател в Nagayama Protein Array Project, , а от 1997 до 1998 е старши изследовател в Изследователския център (CRIT) на фирмата Rhone- Poulenc в град Лион, Франция. През 2000г. е гост-изследовател в катедрата по физикохимия на Университет в Упсала, Швеция, а от 2003-2004 г. е водещ изследовател, Unilever R&D, Edgewater NJ, USA. През последните години Проф. Денков е канен за гост-професор във водещи университети във Франция.

През 1993г. проф. Денков придобива докторска степен по физикохимия, а през 1998г. придобива званието „доцент по теоретична химия“. Той става доктор на науките по физикохимия през 2007г. Придобива научна степен „професор“ 2008г. През 2018г. става член-кореспондент на БАН и член на европейската научна академия Academia Europaea през 2019г.

Научната дейност на проф. Денков е обширна. Има над 165 научни публикации, съавтор е на 10 поканени глави в научни монографии издадени в чужбина от издателствата. Също така, е представил 80 лекции на международни конференции (38 пленарни). Проф. Денков може да се похвали с над 7800 цитата регистрирани в SCOPUS, h-индекс = 45.

Взема активно участие в работната група за подготовка на Договора за сътрудничество между България и ЕС и на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и е член на СНС по Теоретична химия (2008-2010) и на комисията по Химия към ВАК). Също така, проф. Денков е член на научния съвет на Факултета по химия и фармация в СУ и член на академичния съвет на СУ. Той е член на редакционната колегия на списанието Colloid and Interface Science Communications (Elsevier), както и на редакционната колегия на списанието Materials (MDPI).  Има 12 патента, вкл. 6 международни (WIPO, US, Europe) и 4 чуждестранни. Член е на управляващите комитети на 4 европейски COST мрежи: CA17120 “Chemobrionics”, MP1305 „Flowing Matter“; MP1106 „Smart and green interfaces“  and P21 „Physics of Droplets. Ръководител е на над 45 международни проекта финансирани от чуждестранни фирми, вкл. Unilever, BASF, Saint Gobain, PepsiCo, Wacker, Dow Corning, Rhodia, Heineken. Освен това, е ръководител на проект ROTA-Active финансиран от ФНИ по програмата за водещи учени „Вихрен“ (2020-2025) и е съорганизатор на 4 международни научни конференции (вкл. 1 във Франция и 1 в САЩ) и член на научните комитети на 8 международни конференции.

През годините е заемал важни управленски постове като служебен министър на образованието (2017 г. ) и заместник-министър (2014-2016), с които е допринесъл за развитието на образованието и науката в България. не спира и активната му дейност в управата на Софийския университет.

Проф. Денков е удостоен с редица награди-  “Lectureship award” на Японското химическо дружество (2020), годишна награда „Солвей“ за високи научни постижения на Европейското дружество по колоиди и повърхности (ECIS 2019), голяма награда на СУ „Св. Кл. Охридски“ за високи научни постижения (2016) и голяма награда „Питагор“ на МОН (2010). През 2019г. проф. Денков е избран член на европейската научна академия Academia Europaea. Носител е на почетен знак на СУ „Св. Кл. Охридски“ със синя лента (2013) и притежава грамота от Японската агенция за изследвания и развитие (1995).