Проф. Людмил Антонов (ННП „ВИХРЕН“)

Професор Людмил Антонов е дипломиран магистър по Органична и аналитична химия към Химическия факултета на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От 1994г. до сега проф. Антонов се изкачва по академичната стълбичка, като към 2020г. е професор по Физична органична и Органична аналитична химия към Института по органична химия към Българската академия на науката. Международният му опит включва стипендии от Амстердамския свободен университет, Хумболтовия университет на Берлин, Kansai Center, Берлински свободен университет и др. Често е канен за гост- лектор, последно в Scuola Normale Superiore di Pisa. В края на 2019г. е отличен лауреат на Mare Balticum Lectures, посветени на 600-годишнината на Университета в Рощок, Германия с цикъл от лекции „Molecular Devices and Tautomerism“. Споделя знанията и уменията си като преподавател в Химическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Лесотехническия университет, ИОХЦФ-БАН, в рамките на няколко международни научни школи. Предпочитан ръководител от дипломанти и докторанти, проф. Антонов помага на 7 млади учени да придобият научна степен.

Проф. Антонов е редактор на 2 книги (публикувани от Wiley-VCH); 5 глави от книги; 122 публикации от които: 111 – в списания с импакт фактор, 3 – в реферирани международни списания без импакт фактор, 8 – в локални списания и сборници от конференции. Цитиранията му надхвърлят 2300 цитата. Участвал е в над 121 в национални и международни конференции, 16 лекции в чуждестранни университети. Богатия му научен опит дава възможност да бъде в състава на научно жури, да рецензира научни списания и проекти.  Основните му научни интереси са в областта на аналитичната химия, квантовата химия, физична органичната химия; химията на багрилата, както и супрамолекулната химия.

През 2019г. печели финансиране по Национална научна програма „Върхови иновации и хора за развитие на европейската наука“ с проекта си T-Motors. Началото на проекта е поставено на 1 май 2020г. и ще продължи 60 месеца. За този период бюджетът, предоставен от Фонд „Научни изследвания“ е на стойност 1 350 000 лв.

Какво можем да очакваме от проекта?

Съществуващите сега молекулни мотори са задвижвани или от светлина или химически. Тяхното действие в разтвор е предизвикано от определени стимули (промяна на pH, окисление/редукция, облъчване с UV светлина и др.) и се базира на елементарни превключващи стъпки като изомеризация около химична връзка (за единичните молекулни мотори) или на съвкупност от свързващи/несвързващи взаимодействия при механично заключените супрамолекули. От технологична гледна точка най-подходящи са електрическите (чрез накрайника на сканиращия тунелен микроскоп) или светлинно задвижваните мотори.

Фактът, че действието на мотора представлява последователност от единични превключващи стъпки дава възможност за молекулен дизайн или чрез надграждане на съществуващите идеи или чрез развитие на нови концепции, които да донесат нови преимущества.

Цел на настоящето проектно предложение е да създаде прототип на молекулен мотор (T-Motor), който се базира на пренос на протон на далечно разстояние в статора, при който ротационното движение се извършва като последователни стъпки на пренос на протон (ПП). Използването на тавтомерията като движеща сила е съвършено нова концептуална идея в молекулните машини. В зависимост от механизма на елементарните стъпки на ПП ще бъдат разгледани два възможни мотора: с ПП във възбудено (захранван от светлина) или в основно (захранван от външно електрично поле) състояние. Първият се основава на съществуващите фундаментални знания за ПП във възбудено състояние, докато вторият досега не е описван даже като идея. Еднопосочното въртене на мотора ще бъде постигнато чрез въвеждане на хиралност в ротора.

Това високо рисково, но и потенциално високо печелившо изследване включва теоретично моделиране, органичен синтез на най-обещаващите структури и експериментално изследване на техните свойства в разтвор. Очакваните резултати ще имат важен ефект върху развитието на молекулните мотори и ще бъдат използвани като платформа за бъдещ ERC проект насочен към дизайн на нанопревозни средства.