Програма „Стипендии и академичен обмен за млади български учени и дейности на българската научна диаспора в областта на хуманитарните и социалните науки“

Програмата за млади български учени от страната и българска научна диаспора е резултат от Меморандум за разбирателство за периода 2019-2024 г. (8 ноември 2018г.) между Министерството на образованието и науката и Държавния секретариат за образование, научни изследвания и иновации на Конфедерация Швейцария. Нейната основна цел е да подкрепи международния и интердисциплинарния обмен на хора и идеи в обществените науки на основата на споделени научни стандарти, взаимна подкрепа и активен пренос на знание.

Одобреният начален период на програмата е петгодишен (2019-2024), като двете институции от българска и швейцарска страна осигуряват съответно близо 600,000 лева и 500,000 швейцарски франка.

Изпълнител на програмата е Центърът за академични изследвания – София (ЦАИ), който насърчава свободата на научните изследвания, високите постижения и академичното сътрудничество в областта на хуманитарните и социалните науки. Всяка академична година Центърът обявява отворен конкурс за два вида научни стипендии:

  • Пет 9-месечни за млади български учени от страната
  • Две 3-месечни за български учени, работещи в чужбина.

Подборът на стипендиантите се осъществява от международен специализиран научен съвет от утвърдени изследователи, като кандидатите имат пълна свобода при избора на тема за своето изследване. Високото качество на академичното портфолио и публикациите на кандидата, участието в международни проекти, както и оригиналният и иновативен изследователски проект със съществен принос са определящите фактори при подбора на успешните кандидатури. Предимство се дава на проекти с интердисциплинарен и/или сравнителен подход.

За първите две години от провеждането на съвместната програма между МОН и Център за академични изследвания (2019 и 2020 г.) са кандидатствали общо 76 индивидуални проекта, от които избрани бяха 13 (9 на млади български учени и 4 на изследователи от българската научна диаспора).

Повече информация за стипендиите предоставяни от ЦАИ може да намерите като проследите тази препратка.