Полезни връзки и Насоки за отворен достъп за изследователски проекти свързани с COVID-19

Полезни връзки и Насоки за отворен достъп за изследователски проекти свързани с COVID-19

        Портал за данни за COVID-19

Порталът за данни за COVID-19 е създаден, за да улесни обмена и анализа на данни и да ускори изследванията, насочени в борбата с коронавируса. Този портал ще даде възможност на изследователите да публикуват, анализират и имат достъп до референтни данни и специализирани набори от данни за COVID-19. Той ще бъде основна точка във връзка с поставените цели на по-голям проект – Европейската платформа за данни за COVID-19.

За повече информация, моля, посетете следния електронен адрес: https://www.covid19dataportal.org/.

 

        Платформа на „Хоризонт 2020“ за публикуване на резултати

Платформата на „Хоризонт 2020“ за публикуване на резултати създаде специален раздел, в който се публикуват специално тези, свързани с COVID-19. За по-лесно публикуване на научните резултати в платформата от ЕК са разработили насоки за тяхното, които са достъпни онлайн.

 

       „Насоки за открит достъп до публикации, данни и други изследователски резултати“ за проектите, свързани с COVID-19, по „Хоризонт 2020“

Обръщаме отново внимание на разработените от Европейската комисия „Насоки за открит достъп до публикации, данни и други изследователски резултати“ за проектите по „Хоризонт 2020“, свързани с COVID-19, SARS-CoV-2 и свързани теми (включително връзки към съответните ресурси).

Основната цел на този документ е да даде насоки на бенефициентите на проекти (и всички заинтересовани страни) по отношение на много важни елементи, като например открит достъп до публикации, научноизследователски данни и други значими резултати от научни изследвания предвид настоящото извънредно положение. В допълнение, публикацията допълнително предоставя подробна и практична информация за полезни ресурси и подобни инициативи, където биха могли да се осъществят потенциални взаимодействия. Документът представлява съвкупност от най-добри практики, извън договорните задължения на проектите по споразуменията за безвъзмездна помощ, и те трябва да бъдат тълкувани в тази светлина.

Насоките са достъпни на следния електронен адрес: https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-data-management/open-access_en.htm.