Покана за представяне на проектни предложения за достъп до Нанобиотехнологичната лаборатория на JRC

Нанобиотехнологичната лаборатория разполага с модерно оборудвани съоръжения, предназначени за насърчаване на интердисциплинарни изследвания. Специален акцент се поставя върху характеризирането на наноматериалите, микронанопластиките, нанолекарства, усъвършенстваните материали и техните взаимодействия с биологичните системи, както и върху откриването, идентифицирането и характеризирането на наноматериали в храните и потребителските продукти.

Достъпът до изследователската инфраструктура се предоставя въз основа на единици за достъп (Access Units, напр. дни или седмици на използване, часове или сесии на лъчево време, време за обработка и обем на предадените данни и т.н.). Единиците за достъп са специфични за вида и естеството на всяка изследователска инфраструктура на JRC, която осигурява достъп.

Поканата за подаване на проектни предложения има следните параметри:

  • Режим: по уместност
  • Идентификатор: 2020-1-RD-NanoBiotech
  • Местоположение: Испра, Италия
  • Обявяване на поканата/конкурса: 08 октомври 2020 г.
  • Краен срок за подаване на проектни предложения: 08 февруари 2021 г.
  • Съобщаване на оценката на предложенията/резултати: 12 март 2021 г.

Подробна информация можете да намерите като проследите тази препратка.