Покана за номиниране на представители от научната общност за членове в изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“

Министерството на образованието и науката отправя покана до ръководствата на висшите училища, Българската академия на науките, Селскостопанската академия, националните центрове по проблемите на общественото здраве и до други заинтересовани научни организации, както и до всички хабилитирани учени да изпращат предложения съобразно чл. 11, ал. 3 от Правилника на Фонд „Научни изследвания“ за номиниране на представители от научната общност за членове в изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“. Предложенията следва да са съобразени с изискванията на чл. 11, ал. 2 и ал. 5 от Правилника на Фонд „Научни изследвания“

Предложенията могат да се подават в срок до 05.07.2021 г.  както на електронен адрес: n.nikolov@mon.bg, така и в деловодството на Министерството на образованието и науката на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А всеки работен ден от 09:00 до 18:30 часа.