Проф. Пепка Бояджиева (ННП „ВИХРЕН“)

Пепка Бояджиева е професор в Института по философия и социология при Българската академия на науките и Почетен професор по социология на образованието в Университета на Нотингам. Тя е член на международната мрежа от експерти в областта на социалното измерение на образованието и обучението към Европейската Комисия NESET II. Участвала е и е била ръководител на българските екипи в повече от 20 международни проекти. В периода 2016-2019 ръководи българския екип на проекта ENLIVEN (Стимулиране на ученето през целия живот за изграждане на включваща и социално-чувствителна Европа). Член е на редакционния съвет на списание “International Journal of Lifelong education”, на борда на списание “Journal of Social Science Education” и на списание “Bulgarian Journal of Science and Education Policy”, както и на

редколегията на списание “Социологически проблеми”. Автор и съ-автор е на повече от 120 статии в български и международни списания и сборници и на над 10 книги, сред които Университет и общество: два социологически случая (1998), Социалното инженерство. Политики на прием във висшите училища през комунистическия режим (2010), The LLL Hybrid: Policy, Institutions and Learners in Lifelong Learning in Bulgaria (2012), Дар и дарителство за образование: теории, институции, личности (2017, съставител), Неравенства и социална (дез)интеграция: В търсене на заедност (2018, съставител). Основните й интереси са в областта на социологическите изследвания на висшето образование и ученето през целия живот с акцент върху образователните неравенства и преходи. През 2019г. печели финансиране на научен проект от Националната научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“.

Проекта на проф. Бояджиева Динамика на неравенствата във висшето образование и обучението за възрастни: Сравнителен анализ на социалната справедливост“ си поставя за основа цел да предложи нови теоретични и емпирично обосновани идеи относно:

  • комплексния характер на социалната справедливост във висшето образование и обучението на възрастни;
  • многообразните социално-икономически и културни фактори и последици от неравенствата във висшето образование и обучението на възрастни;
  • динамиката на тези неравенства в сравнителна Европейска перспектива.

След края на проекта се очаква българското общество да разполага с:

  • разработена теоретична рамка за осмисляне на социалната справедливост във и чрез висшето образование и обучението на възрастни;
  • концептуализиране на висшето образование и обучението на възрастни като отделни сфери на признание и като начини за преодоляването на неравенствата в разпределението, признанието и представителството;
  • създадена първата систематична (сравнителна и отнасяща се до различни години) база данни за изследване на неравенствата и на социалните фактори на микро, мезо и макро ниво, които ги определят;
  • разработени и приложени нови методологически инструменти, които улавят различните измерения на неравенствата в образованието и тяхното влияние върху важни обществени блага, като междуличностно и институционално доверие, социална справедливост, гражданска ангажираност.