Пакт за научни изследвания и иновации в Европа

На 16 юли 2021 г. Европейската комисия представи предложението си по препоръка на Съвета относно „Пакт за научни изследвания и иновации в Европа“. Пактът ще служи като дългосрочна основа за обновеното Европейско научноизследователско пространство (ERA) за около десетилетие напред. Той съдържа ценностите и принципите за научни изследвания и иновации в Европа, определя споделените приоритетни области за съвместни действия и предоставя крайъгълните камъни на нов процес на координация и мониторинг на политиката за обновената ERA.

Пактът е планиран да бъде първата стъпка в процеса на повторното стартиране на ERA. Понастоящем се работи във Форума за преход на ERA по подновеното управление на ERA, първата политическа програма на ERA, която трябва да съдържа подробно първия набор от съвместни действия на ERA и индекса на ERA.

Това е и първият път, когато Комисията използва като правно основание член 182/5 от ДФЕС, въведен от Договора от Лисабон през 2009 г. В резултат на това се прилага обикновената законодателна процедура, което означава, че Съветът и Парламентът трябва да вземат решение по предложението. Пактът е изготвен по безпрецедентен подход за съвместно създаване между Комисията и държавите-членки чрез наскоро създадения „ERA Forum for Transition“. До края на годината Словенското председателство планира да приеме Пакта, новото управление и първата програма за политиката на ERA.

Текста на документа може да изтеглите като проследите тази препратка.