Откриваща среща по проект „GREENANIMO“

Откриваща среща по проект „GREENANIMO“

На 27.11.2020 г. се проведе откриващата среща по проект „STRENGTHEN RESEARCH AND INNOVATION CAPACITY FOR GRAZING LIVESTOCK MEAT PRODUCTION IN BULGARIA THROUGH ADVANCED KNOWLEDGE TRANSFER“ – GREENANIMO“, № Д01-287/07.10.2020, финансиран от Националната програма „Европейски научни мрежи“ на Министерство на образованието и науката на Р. България. Проектът е с международно участие, по него работят учени от Аграрен и Ветеринарномедицински факултет на Тракийски университет, Френския национален институт за аграрни науки и екология (INRAE) и Шотландския Аграрен колеж (SRUC).

Целта на първата среща, проведена онлайн, бе да даде официалното начало на проекта,  да се обсъдят планираните задачи за първата година и очертаят възможностите за научен обмен и обучение в сегашната пандемична обстановка. Срещата бе открита от ръководителя на проекта проф. д-р Светлана Георгиева – дългогодишен преподавател в катедра „Генетика, развъждане и репродукция“ към Аграрен факултет на Тракийски университет. Основните научни интереси на проф. д-р Георгиева са в областта на изследване на ДНК полиморфизма в ключови гени, свързани с подобряване качеството на месото и растежните показатели на селскостопански животни.

Приветствия към участниците отправиха ректорът на Тракийски университет – доц. д-р Добри Ярков и Маргарита Христова – държавен експерт в дирекция „Наука“ към МОН.

В първата част на срещата доц. д-р Стефка Атанасова (ТрУ), проф. д-р Жан-Франсоа Хокет (INRAE) и проф. д-р Мари Хаскел (SRUC) направиха кратки презентации за всяка от институциите,  учените, участници в проекта, и техните компетентности. След това проф. Светлана Георгиева представи основните цели и задачи на проекта, включващи повишаване на научно-техническия капацитет на учените от Тракийски университет, чрез трансфер и обмен на най-добрите практики в областта на пасищното животновъдство от водещи научни институти като INRAE и SRUC.

Срещата продължи с представяне на четирите направления, включени в проекта. Доц. д-р Тодор Стоянчев и доц. д-р Крум Неделков запознаха участниците с целите и задачите в първата година от проекта по направленията „Повишаване качеството на месото“ и „Ефективно оползотворяване на фуражите“.  Доц. д-р Надя Бозакова и доц. д-р Милена Панайотова представиха предвидените в проекта задачи по темите „Подобряване благосъстоянието на животните“ и „Изграждане на устойчиви системи за отглеждане на преживни животни“. Заедно с представянето на отделните направления бяха обсъдени възможностите за провеждането на обучителни курсове в електронна среда поради настоящата пандемична обстановка. Дискутирани бяха и бъдещи планове за изготвянето на съвместни научни публикации и участия в престижни международни конференции и проекти.

В срещата взеха участие проф. Георгиева, доц. Атанасова, доц. Стоянчев, доц. Панайотова, проф. Върляков, доц. Беев, доц. Бозакова, доц. Неделков,  ас. Пенчев и ас. Маринов от Тракийски университет, проф. Хокет, проф. Весиер, проф. Праше и доц. Канталапиедра от INRAE, проф. Хаскел, проф. Рое, проф. Ламбе и д-р Дютие от SRUC.

Откриващата срещата  на проект „GREENANIMO“ завърши с благодарствени слова на проф. Георгиева към участниците и с пожелания за стопроцентова реализация на планираните задачи.