Отворен достъп до изследователските инфраструктури на Съвместния изследователски център (JRC)

Съвместният изследователски център (JRC) на Европейската комисия отваря своите научни лаборатории и съоръжения за учени и изследователи от академични и изследователски организации, от промишлени предприятия и фирми, както и от малки и средни предприятия (МСП).

JRC предлага достъп до своите неядрени съоръжения на изследователи и учени от държави-членки на ЕС и държави, асоциирани към Рамковата програма за научни изследвания и иновации на ЕС – „Хоризонт 2020“, както и към държави-членки на ЕС и страни, свързани с изследователската програма Евратом.

Предлагането на достъп за гостуващи изследователи е част от стратегията на JRC за:

 • засилване на разпространението на научните знания;
 • засилване на конкурентоспособността;
 • преодоляване на разделението между научните изследвания и индустрията;
 • осигуряване на възможности за обучение и изграждане на капацитет.

Учените ще имат възможност да работят в следните области:

 • ядрена безопасност и сигурност (лаборатории на Евратом);
 • химия;
 • биологични науки / науки за живота;
 • физически науки;
 • ИКТ;
 • Форсайт.

Резултатите ще бъдат включени и в мисията на JRC за подпомагане на разработването на политики на ЕС. JRC ще предложи достъп до следните групи научноизследователски инфраструктури

За проекти за ядрени изследвания:

 • Лаборатория за употреба на актинид (ActUsLab),
 • Лаборатория за оценка на околната среда и механични материали (EMMA),
 • Европейска научноизследователска инфраструктура за изследвания в областта на ядрената реакция, радиоактивността, радиацията и технологиите в науката и приложенията (EUFRAT).

За проекти, които не са свързани с ядрени изследвания:

 • Енергиен запас,
 • Европейска лаборатория за структурна оценка (ELSA),
 • Нанобиотехнологична лаборатория.

Повече информация можете да намерите тук.