Отворен достъп до изследователските инфраструктури на Съвместния изследователски център (JRC)

Отворен достъп до изследователските инфраструктури на Съвместния изследователски център (JRC)

Съвместният изследователски център (JRC) на Европейската комисия отваря своите научни лаборатории и съоръжения за учени и изследователи от академични и изследователски организации, от промишлени предприятия и фирми, както и от малки и средни предприятия (МСП).

JRC предлага достъп до своите неядрени съоръжения на изследователи и учени от държави-членки на ЕС и държави, асоциирани към Рамковата програма за научни изследвания и иновации на ЕС – „Хоризонт 2020“, както и към държави-членки на ЕС и страни, свързани с изследователската програма Евратом.

Предлагането на достъп за гостуващи изследователи е част от стратегията на JRC за:

 • засилване на разпространението на научните знания;
 • засилване на конкурентоспособността;
 • преодоляване на разделението между научните изследвания и индустрията;
 • осигуряване на възможности за обучение и изграждане на капацитет.

Учените ще имат възможност да работят в следните области:

 • ядрена безопасност и сигурност (лаборатории на Евратом);
 • химия;
 • биологични науки / науки за живота;
 • физически науки;
 • ИКТ;
 • Форсайт.

Резултатите ще бъдат включени и в мисията на JRC за подпомагане на разработването на политики на ЕС. JRC ще предложи достъп до следните групи научноизследователски инфраструктури

За проекти за ядрени изследвания:

 • Лаборатория за употреба на актинид (ActUsLab),
 • Лаборатория за оценка на околната среда и механични материали (EMMA),
 • Европейска научноизследователска инфраструктура за изследвания в областта на ядрената реакция, радиоактивността, радиацията и технологиите в науката и приложенията (EUFRAT).

За проекти, които не са свързани с ядрени изследвания:

 • Енергиен запас,
 • Европейска лаборатория за структурна оценка (ELSA),
 • Нанобиотехнологична лаборатория.

Повече информация можете да намерите тук.