Отворени процедури за кандидатстване с проектни предложения по Европейската зелена сделка

Европейската комисия обяви за открити процедурите за кандидатстване с проектни предложения по Европейската зелена сделка. Подробен списък с тези процедури можете да намерите като проследите тази препратка. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 26 януари 2021 г.

Поканата за кандидатстване с проектни предложения попадащи в обхвата на темата за Европейската зелена сделка  се различава по важни аспекти от предишните покани по „Хоризонт 2020“. Предвид спешността на проблемите, с които се занимава, проектите по Европейската зелена сделка  трябва да имат  ясни цели, видими резултати в краткосрочен и средносрочен план, но с перспектива за дългосрочна промяна. По темата ще има по-малко, но по-целенасочени, по-мащабни и видими действия, с акцент върху бързата мащабируемост, разпространението и прилагането.