ОТВОРЕНА ПОКАНА: Проекти за културно сътрудничество в Западните Балкани

“Укрепване на културното сътрудничество и конкурентоспособността на културните и творческите индустрии на Западните Балкани”

Подпрограма Култура на “Творческа Европа” / № EACEA 39/2019

Конкурсът „Укрепване на културното сътрудничество и конкурентоспособността на културните и творческите индустрии на Западните Балкани“  е отворен за кандидатстване до 17-и март 2020-а г.

Основната му цел е да стимулира побратимяването и изграждането на добросъседски отношения в рамките на Западните Балкани чрез културно сътрудничество.

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ НА КОНКУРСА:

  • Засилване на трансграничното културно сътрудничество в рамките на Западните Балкани и държавите-членки на ЕС;
  • Засилване на конкурентоспособността на културните и творческите индустрии в региона.

ПРИОРИТЕТИ ПРИ ИЗБОРА НА ПРОЕКТИ:

  1. Укрепване на капацитета на културните и творческите индустрии да действат на международно ниво;
  2. Международно разпространение на произведения на изкуството и мобилност на участниците;
  3. Насърчаване на междукултурния диалог между артисти, експерти от сферата на културата и широката общественост.

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?

Тъй като конкурсът се финансира от Инструмента за предприсъединителна помощ (Instrument for Pre-accession Assistance – IPA II) на ЕС, до него се допускат само държави от ЕС и Западните Балкани.

В конкурса могат да участват само юридически лица, а проектите трябва да бъдат партньорски. Партньорството по проекта трябва да се състои от най-малко 5 партньорски организации (организатор на проекта + четирима партньора), с поне двама партньора от две различни страни от Западните Балкани и поне двама партньори от две различни страни, членки на ЕС.

Ръководителят и партньорите на проекта трябва да бъдат регистрирани в:

  • държави-членки на ЕС;
  • Република Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Република Северна Македония и Република Сърбия

ФИНАНСИРАНЕ: 

Минималната сума на предоставената безвъзмездна помощ за проект ще бъде в размер на 100 000 евро, а максималната – в размер на 500 000 евро. Размерът на исканата безвъзмездна помощ може да представлява до 85% от общите допустими разходи по проекта.

Остатъка е размер от 15% се осигуряват от кандидатите.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА:

Минималната продължителност на проекта е 24 месеца, а максималната – 48 месеца.

Дейностите по проекта трябва да започнат между 1 януари 2021 и 31 март 2021 г.

Моля, обърнете внимание, че в настоящия конкурс за проектни предложения не могат да участват проекти, вече подадени към последната покана за кандидатстване по направление “Европейско сътрудничество”.

Можете да разгледате ръководството за кандидатстване, всички необходими условия и документация тук.

 

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

17/03/20 – 17:00 (CET/CEST, Брюкселско време)

 

НАУЧИ ПОВЕЧЕ