„Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“

Програмата е одобрена с РМС № 577/17.08.2018 г. и ще се изпълнява в периода 2018-2022 г. с бюджет от 6 млн.лв. (по 1 200 000 лв. на година). Основната цел на Програмата е чрез провеждане на фундаментални и приложни научните изследвания в областта на опазването на околната среда да се осигурени устойчива, благоприятна и по-безопасна среда на живот за населението на Република България, като по този начин се постигане устойчиво икономическо развитие в хармония с околната среда.

Чрез изпълнението на Програмата ще се генерират нови знания и ще се проследят основните механизми и пътища за формиране характеристиките и процесите в атмосферата, хидросферата, литосферата и биосферата в локални и регионални мащаби, на техните взаимодействия и на влиянието им върху качеството на живот, здравния риск и състоянието на екосистемите. Ще се извърши картографиране, анализ и оценка на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия: екстремни сеизмични събития с голям период на повторяемост, екстремни температури, лошо качество на въздуха и водите, бури, засушавания, порои, слани, градушки, обледенявания на съоръжения, наводнения, морски вълнения, пожари, свлачища, срутища, кално-каменни потоци, загуба на природни местообитания и други.

Ще бъдат изградени системи за прогнозиране и подпомагане на действията при неблагоприятни и катастрофални явления, за ранно предупреждение при бедствия, както и системи за ранно предупреждение при изменения в екосистемите с елементи на риск за влошаване качествата на жизнената среда или загуба на важни гео-ресурси и екосистеми услуги.

Резултатите от Програмата ще спомогнат при формулирането на стратегически мерки и политики за редукция на емисиите на вредни вещества в атмосферата, с цел намаляване на здравния риск и неблагоприятното въздействие върху екосистемите, както и формулирането на дългосрочни стратегии и набор от мерки за превенция на неблагоприятни и катастрофални явления, влошаване на жизнената среда, загуба на биоразнообразие и екосистемни функции.

 

Резултатите най-общо включват:

  • мерки и препоръки насочени към адаптация на горите в условията на негативни екологични променим;
  • карти на сегашното състояние и очаквано бъдещо замърсяване на страната и в пилотни градове (София, Пловдив и Варна), за които ще бъдат разработени системи за прогнозиране на качеството на атмосферния въздух, с лесно достъпни за гражданите резултати;
  • ще се изчислят количествени характеристики (индекси) на качеството на живот, разработени системи за ранно предупреждение за риска за човешкото здраве в избраните пилотни градове;
  • ще се изготвят карти с най-типичните и обществено значими заболявания в страната, ще бъдат идентифицирани райони с подчертано висока заболеваемост и/или смъртност и ще бъде определена взаимовръзката им с биоклиматичните параметри и замърсяването на въздушната среда;
  • ще се изяснят реакциите на организмите на катастрофални събития: глобални затопляния и застудявания, промени в нивото на световния океан, глобални аноксични събития, изригвания на супервулкани и ще се моделира реакцията на морските и сухоземните екосистеми вследствие на катастрофалните събития;
  • изследване влиянието на климата върху индикаторни видове фито- и зоопланктон. Ще се използват спътникови данни и преки наблюдения за оценка на измененията в разпределението на хлорофила в морската вода, скоростта и посоката на теченията и анализирани проблемите за развитието на марикултурата в крайбрежната зона на Черно море. Ще се установят причините за изчезването на стридата по Българското черноморско крайбрежие и ще се разработят мерки за устойчивото използване и опазване на запасите на калкана, с оглед рационалната им експлоатация.

 

Сайт на проекта: https://nnpos.wordpress.com/