Обществено проучване относно бъдещата покана за представяне на проектни предложения, свързана с приоритетите на Европейския зелен пакт

За да отговори на неотложността и амбицията на целите на Европейския зелен пакт, Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ скоро ще публикува покана на обща стойност близо 1 милиард евро. Заинтересованите страни могат да помогнат при формирането на поканата, като вземат участие в проучванията за всяка от 11-те области, които тя ще обхваща.

Как е структурирана поканата?

Покана за представяне на проектни предложения, свързана с приоритетите на Европейския зелен пакт, е структурирана в 11 области:

  • осем тематични области, които отразяват приоритетите на Европейския зелен пакт. Във всяка област една или повече теми са свързани с предизвикателствата, очертани в Европейския зелен пакт. Темите са насочени към конкретни, високо въздействащи технологични и обществени иновации, които могат да помогнат сравнително бързо за постигане на устойчив преход.
  • три хоризонтални области (укрепване на знанията; овластяване на гражданите и международно сътрудничество), които обхващат осемте тематични области и предлагат по-дългосрочна перспектива за постигане на трансформациите, заложени в Европейския зелен пакт.

Поканата ще подкрепи:

  • пилотни приложения, демонстрационни проекти и иновативни продукти;
  • иновации за по-добро управление на зеления и цифров преход;
  • иновации в цялата социална верига и веригата за производство на стойност.

Анкетите за всички 11 области са активни до 3 юни 2020 г. на следния интернет адрес: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call_en&pk_campaign=rtd_news