Няма риск от радиоактивно облъчване за хората в България вследствие на горските пожари в района на Чернобил

Няма риск от радиоактивно облъчване за хората в България вследствие на горските пожари в района на Чернобил

Експертите от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българската академия на науките на базата на съществуващата мониторингова система на института потвърждават, че няма повишаване на радиоактивния фон в страната в последните седмици, няма риск за населението на България и не се налага предприемане на радиационно-защитни мерки.

Във връзка със съобщения в медиите за възникналия пожар в района на АЕЦ „Чернобил“ и последвалото безпокойство в част от хората, следва да се има предвид, че в Република България се извършва непрекъснат мониторинг на гама-фона от пет ведомства:

• Изпълнителна агенция по околна среда към МОСВ поддържа Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на гама-фона (BULRaMo система).
• В Националния център по радиобиология и радиационна защита към МЗ се извършва измерване на гама-фон в една точка.
• Главна дирекция “Гражданска защита” към МВР получава данни от измерването на гама-фона от 335 поста, разположени в общински администрации и от 28 поста, разположени в областни администрации.
• АЕЦ “Козлодуй” измерва гама-фона чрез Автоматизираната информационна система за външен радиационен контрол, която е обединена с BULRaMo системата и чрез Автоматизираната информационна система за радиационен мониторинг „Катрин“.
• Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН (ИЯИЯЕ – БАН) извършва измервания на връх Мусала и в 7 точки на територията на института и изследователския реактор ИРТ-2000 в Научен комплекс-2, гр. София.

Нормалното функциониране на Базовата екологична обсерватория – Мусала се осъществява от ИЯИЯЕ – БАН с подкрепата на Министерството на образованието и науката на проекта ACTRIS по националната пътна карта за научна инфраструктура.

Допълнителна информация по темата можете да намерите на сайта на Българската академия на науките.