Нова версия на Джобното ръководство по дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ на „Хоризонт 2020“

Нова версия на Джобното ръководство по дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ на „Хоризонт 2020“

На уебсайта на Службата за публикации на ЕС е публикувана нова версия на Джобното ръководство по дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ на Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, предназначено за ползване от страна на изследователи, университети, изследователски институти и компании. Ръководството може да бъде изтеглено на следния адрес: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/758a6af6-82ad-11ea-bf12-01aa75ed71a1

Моля, обърнете внимание, че крайният срок на поканата за набиране на проектни предложения RISE 2020 в ръководството е все още старият, тъй като публикацията е подготвена преди избухването на епидемията от COVID-19. Новият краен срок е 12 май 2020 г., 17:00 ч. (брюкселско време).