ННП „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина (БиоАктивМед)“

ННП „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина (БиоАктивМед)“

 

        СРОК НА ПРОГРАМАТА –  до 2021 г.

   ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОГРАМАТА– 5 900 000 лв.

Националната научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина (БиоАктивМед)“ е финансирана от Министерството на образованието и науката. Програмата е одобрена с Решение на Министерския съвет на Република България РМС № 658 от 14.09.2018 г. и се изпълнява въз основа на подписано споразумение ДО1-217/30.11.2018 между Министерството на образованието и науката и Българската академия на науките.

        Основната цел на Програмата е разработване на нови нискотоксични биологично активни средства и системи, съдържащи екстракти от природни източници (с растителни или животински произход) от България за превенция и подпомагане на терапията на някои заболявания.
Предпоставка за изпълнението на ННП БиоАктивМед е фактът, че България с уникалните си климатични и екологични фактори предлага удивително разнообразие от растителни и животински видове. Изолираните от тях екстракти съдържат набор от биологично активни съединения, което наподобява комбинираната терапия с няколко синтетични компонента. Известно е, че екстрактите от природни продукти са по-слабо токсични от синтетичните и се понасят по-добре от човешкия организъм. Следователно, заложеният в Програмата подход е един от основните за преодоляване на множествената лекарствена резистентност.

Научните изследвания са осъществени от сформирани Консорциум (12 Партньора) с участието на водещи учени с доказан научен капацитет и с активното участие на млади учени и докторанти. Така е поставено началото на междуинституционално партньорство и взаимодействие между изследователи с познания и опит в различни научни области и от различни публични научно-изследователски институти и университети, което е гаранция за ефективното изпълнение на дейностите по Програмата и предпоставка за изграждане на критична маса от учени. 

В периода на своето изпълнение програмата БиоАктивМед  плавно ще премине към приложно-насочени научни изследвания за разработване на алтернативни подходи за борба с инфекциозни, невродегенеративни и злокачествени заболявания, което е едно от актуалните обществени предизвикателства и потребности, а именно – подобряване на качеството на живот на населението. Едно от планираните дългосрочни приложения е внедряване в практиката на новите иновативни и безопасни здравословни хранителни добавки и козметични средства за локално приложение с превантивен потенциал за персонализирана медицина. По този начин ще се окаже и съдействие на здравната система за оптимизиране и намаляване на медицинските разходи при мултирезистентни инфекции. 

Независимо от краткия период на изпълнение на задачите, през първата година от изпълнението им са получени първоначални обещаващи резултати:

 Разработени и сравнени са методите за извличане на БАВ от фитопродукти, от градински охлюв Helix lucorum и Helix aspersa, и от морски охлюви Rapana venosa, които запазват биологичната им активност. Разработени са и са събрани метаболомна база данни за таргетните медицински растения и е създадена библиотека от високо-активни фитосъединения

 От изследваните фитопродукти най-забележителни са данните за мощната антинеопластична активност, проявена от канабидиола. Антипролиферативен in vitro ефект проявяват и изследваните хемоцианини върху панел от миши и човешки туморни клетъчни линии. 

 Идентифицираните нови екстракти на БАВ от растителен или животински произход са тествани за антимикотична и антипаразитна активност. Започнала е и селекцията на нискотоксични активни субстанции/системи с бактериостатичен и/или бактерициден ефект. Изследван е ефектът на новите средства от растителен и животински произход върху когнитивните процесите при животни с експериментален модел на Алцхаймерова болест. Установено е, че че екстрактът от охлювите Helix aspersa подобрява паметта и обучението в дементните животни и не променя изследователското поведение. 

 Изследвани са над 30 ново изолирани природни съединения, с очаквана антитуморна активност, използвани са над 20 клетъчни линии – модели на различни ракови заболявания и са започнати първите in vivo експерименти. На клетъчно ниво е установена обещаваща антитуморна активност на: канабидиол; нови съединения, изолирани от надземните части на балканския ендемичен вид Аухерова звъника – Aucherin A, Aucherin B и Aucherin C; сапонинови смеси от Astragalus Glycyphyllos; хемоцианини и хемолимфа от Helix aspersa, Helix lucorum и Rapana venosa

 Проведени са in vivo експерименти за определяне на органна и системна токсичност на част от ново изолираните съединения – не са намерени данни за органна или системна токсичност на изследваните хемоцианини. 

 Работи се и по създаване на иновативни полимерни средства и доставящи системи, в които са включени екстрактите от БАВ. Създаден е набор от нови влакнести системи с целенасочен дизайн с включени БАВ от растителен произход като е използвана авангардната технология електроовлакняване. 

 Синтезирани са и няколко групи съполимери и са намерени условията за образуване на наночастици от тях, които са перспективни за използване като наноносители на БАВ. Получени са криогелове и хидрогелни носители, подходящи за натоварване и доставяне, съответно на хидрофобни и на водоразтворими БАВ. 

Научните изследвания са осъществени с активното участие на млади учени и докторанти. Създаденият Консорциум (7 научни звена на БАН, 4 ВУ и НСА) и постигнатите до момента резултати говорят за доброто междуинституционално интегриране на изследователи с познания и опит в различни научни области, което е гаранция за ефективното изпълнение на дейностите по договора и през следващите години. С финансирането и изпълнението на първия етап на договора са създадени необходимите условия за повишаване на квалификацията на младите учени от колектива и за по-пълноценната им професионална реализация чрез повишаване на качеството на научните им разработки.

На интернет страница на програмата: www.bioactivemed-nrp.com, можете да получите повече информация за изпълнението й, партньорите, популяризирането на резултатите, както и предстоящите дейности по нея. Публикувани са  като шестмесечният, така и годишният отчет на програмата.