Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“ (ЕПЛЮС)

СРОК НА ПРОГРАМАТА до 31.12.2020 г.

 ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОГРАМАТА– 7 300 000 лв.

През 2018 г. с постановление на Министерския съвет на Република България бяха одобрени Национални научни програми.

 Най-мащабната от тях е Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“ (ЕПЛЮС), като за водеща научна организация бе определена Българската академия на науките. За сравнително кратко време бе създаден мащабен консорциум за изпълнение на Програмата, включващ 16 организации – както институти на БАН, така и Висши училища, предварително доказали своята компетентност в научните области, обхванати от Програмата.

     Настоящата програма акцентира върху ключов момент в актуализираната Европейска стратегия – ускорено разработване и комерсиализиране на технологиите за съхранение и регенериране на енергия от ВЕИ и улавяне и оползотворяване на СО2. Тя е в синергизъм с работните програми на Съвместните предприятия в Хоризонт 2020 като „Горивни клетки и водород“, както и с водещото тематично направление „Сигурна, чиста и ефективна енергия“. Националната научна програма ЕПЛЮС ще допринесе и за поддържане на високо обществено доверие към Общата Европейска цел на Рамковата стратегия за изграждане на общ енергиен съюз.

Основният научен колектив, който изпълнява дейностите по Програмата, обхваща ядро от 200 учени от 16 партньорските организации, подбрани въз основа на тяхната компетентност, а отделни дейности ще се изпълняват и от други учени.  На основата на   проведени срещи със заинтересовани институции и към програмата са привлечени 5 асоциирани партньори, а именно: Столична община, община Варна, община Русе, областна управа – Бургас и Аутомотив клъстер България. ИС договаря и включването на още един бизнес партньор (Българска асоциация „Природен газ“). Проведени са срещи с представители на „Център за компетентност ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“ и е обсъдена възможността за взаимодействие между ННП ЕПЛЮС и Центъра.

Основната цел на програмата е подкрепа на научно-изследователски, научно-приложни и демонстрационни дейности за развитие и въвеждане на нови технологии, свързани с възобновяемата енергия и декарбонизиране на икономиката

         Резултатите от програмата за първата година са реализирани и представени в следните три компонента:

(A) Съхранение и преобразуване на възобновяема енергия;

 (B) Електрически превозни средства и водородна мобилност;

 (C) Ефективни методи за улавяне и оползотворяване на СО2.

 

По отношение на „Съхранение и преобразуване на възобновяема енергия“ е отчетено изпълнението на всеки работен пакет. Проведени са дългосрочни експериментални тестове на автономна система слънчев панел – модул за управление на енергийните потоци – водороден генератор- контейнер за съхранение на водород/горивна клетка. Опитите са проведени при различни експлоатационни условия, като за целта е използвана наличната инфраструктура на един от партньорите по програмата. 

       За изпълнение на Електрически превозни средства и водородна мобилност“ са предвидени демонстрационно научно приложни разработки в областта на транспорта и се залага на  нестандартния комплексен характер на демонстрационната част на програмата. Научният колектив включва експерти от 7 партньорски организации и работи в тясно сътрудничество със Столична община. Тук се  обединяват изследванията за разработване на следваща генерация горивни клетки. В компонента се разработва  модел за изследване на енергийния баланс на превозно средство с хибридно задвижване „батерия – горивна клетка“. След задълбочено проучване се взима решение първоначалният модел да се разработи за тролейбус и за малък плавателен съд, като впоследствие се адаптира към автомобил, автобус, електрокар, мотокар, кораб и инвалидна количка.  Разработено е задание за оборудването, необходимо за създаване на първи вариант на физическия модел на плавателния съд. Разработен е идеен проект и осигуряване на тролейбус, работна площадка и база за конверсия. Проведено е измерване на енергийната консумацията на тролейбус Икарус в условията на реална експлоатация.

По отношение на „Ефективни методи за управление и оползотворяване на CO2“ са заложени цели, свързани с подобряване общественото разбиране на значението и възможностите за улавяне и оползотворяване нa СО2 за ограничаване на критичните изменения на климата. Разработени са  растителни микробиални горивни елементи за улавяне на СО2, които функционират между растенията и почвените микроорганизми в ризосферата. Синтезиран е модифициран мезопорест силикат с повишена адсорбционна способност по отношение на СО2 и възможност за регенериране. Разработена е лабораторно тествана схема за елиминиране на основните замърсители от отпадни води за полупромишлено производство на микроводорасли. 

На интернет страница на програмата: https://eplus.bas.bg/bg, можете да получите повече информация за изпълнението й, партньорите, популяризирането на резултатите, както и предстоящите дейности по нея. Публикувани са  като шестмесечният, така и годишният отчет на програмата.