Националната научна програма  „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита (ЕПЛЮС)“

Националната научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита (ЕПЛЮС)“

Водеща цел на Програмата е да съдейства за прехода към нисковъглеродна

конкурентоспособна икономика чрез провеждане на координирани и целеви научни

изследвания и иновации в дефинираната зона, обхващащи нива на технологична готовност

(НТГ) от 1 до 7, следвайки механизмите на актуализираната Европейска програма за създаване

на Енергиен съюз и тези на НСРНИ 2030 за:

 разширяване участието на българската научна общност в европейското и международно

изследователско пространство.

 значително интензифициране на връзките на науката с образованието, бизнеса,

регионалната енергийна политика, държавните органи и обществото.

 въвеждане на дефрагментиран мултидисциплинарен подход в научните и научно-

приложни разработки с обединение на материални и интелектуални ресурси и

изграждане на българско изследователско пространство в приоритетната тематика на

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  1. Създаване на нов тип технико-икономическа експертиза като база за развитието

на нов икономически бранш от експерти, специалисти, технически кадри.

  1. Анализ на европейските и световните тенденции във всяка от темите по т. 7 на

Програмата, съдържащи препоръки за развитие на конкретни и перспективни за България

направления.

  1. Участие в изграждането на национална платформа „Чиста енергия за хората“ („Clean

Energy for the People“) с обединените усилия на наука, бизнес, държава и общество.

СРОК НА ПРОГРАМАТА до 31.12.2020 г.

  1. ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОГРАМАТА– 7 300 000 лв., разпределени както следва:

2018 год. – 2 920 000 лв.

 2019 год. – 2 190 000 лв. индикативна стойност

 2020 год. – 2 190 000 лв. индикативна стойност