Начало на международен проект „Върхови постижения в научните изследвания и иновациите в областта на науката за колоиди и междуфазови повърхности за по-добро качество на живот“ с координатор СУ „Св. Кл. Охридски“

Начало на международен проект „Върхови постижения в научните изследвания и иновациите в областта на науката за колоиди и междуфазови повърхности за по-добро качество на живот“ с координатор СУ „Св. Кл. Охридски“

Проектът „Върхови постижения в научните изследвания и иновации в областта на науката за колоиди и междуфазови повърхности за по-добро качество на живот“, с координатор Софийски университет „Св. Климент Охридски“ стартира на 1 април 2021 г.  Проектът се финансира от  Министерство на образованието и науката в рамките на Национална програма „Европейски научни мрежи“.  В проекта участват изследователи от Факултет по химия и фармация, Факултет по математика и информатика и Биологически факултет на Софийски университет. Международни партньори са Департамента по материалознание, ETH, Zurich, Щвейцария и Факултет по химия, Университет на Барселона, Испания.

На 19 май, 2021 г. се проведе първата среща на проекта, в която участие взеха чл.-кор. проф. дфзн Николай Витанов – заместник-ректор по научноизследователска и научна проектна дейност на СУ“Св. Кл. Охридски“, г-жа Карина Ангелиева – бивш заместник-министър на образованието и науката, която инициира създаването на националната програма „Европейски научни мрежи“, както и представители на трите партньорски организации. Координаторът на проекта – проф. дхн Георги Вайсилов от Факултета по химия и фармация на СУ“Св. К. Охридски“ откри заседанието и представи основните цели и дейности по проекта.

Учреден е Комитет за наблюдение на проекта с председател проф. Константин Нейман, Факултет по химия, Университет на Барселона и заместник-председател проф. Лусио Иса, Департамент по материалознание, ЕТН, Zurich. Бяха планирани и обсъдени дейностите за първата година на проекта. Първите две планирани събития ще се състоят през месец юли, 2021 г. – лятно училище за млади учени на тема „Иновации и приложения на научните постижения в областта на науката за колоиди и междуфазови граници“, както и Работна среща по проекта, имаща за цел да обобщи постиженията на участниците в проекта в областта на науката за колоиди и междуфазови граници.