Национална програма „Млади учени и постдокторанти“

Бенефициенти през 2019 г.: Химикотехнологичен и металургичен университет – София; Българска академия на науките; Софийски университет „Св. Климент Охридски“; Медицински университет – София; Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; Технически университет – София; Лесотехнически университет – София; Университет по хранителни технологии – Пловдив; Медицински университет – Пловдив; Технически университет – Варна; Селскостопанска академия; Аграрен университет – Пловдив; Тракийски университет – Стара Загора; Бургаски университет „Проф. Асен Златаров”; Медицински университет – Варна; Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

СРОК НА ПРОГРАМАТА: три години 2018-2020; ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОГРАМАТА – 15 000 000 лв.

 

Основни дейности по програмата:

МОДУЛ “МЛАДИ УЧЕНИ“ – Допълнително месечно възнаграждение за млад учен не по-ниско от 200 лв. и не по-високо от  500 лв. Основно месечно възнаграждение на млад учен, назначен по програмата – не по-ниско от 900 лв.

МОДУЛ „ПОСТДОКТОРАНТИ“ – Месечен грант за един постдокторант не по-нисък от 1 500 лв. и не по-висок от 3 000 лв.

 

Цел на програмата:

Привличане, задържане и развитие на ново поколение висококвалифицирани млади учени и  постдокторанти за осигуряване на качествено възпроизводство на човешкия потенциал за научноизследователска работа в изпълнение на НСРНИ и НПКНИ в синергия с целите на ИСИС. Крайната цел на програмата е създаване на ново поколение висококвалифицирани специалисти, заети с качествена научноизследователска дейност, отговорна към обществото, и с резултати, подпомагащи изпълнението на ИСИС.

 

Очаквани резултати:

 • Увеличаване броя на младите хора, избиращи кариера в ДВУ, акредитирани по чл. 85, ал. 1, т. 7 на ЗВО и НО по чл. 47, ал.1 на ЗВО и техни съвместни звена, а също и стимулирането им да провеждат висококачествени фундаментални и иновационни научни изследвания по актуални теми и да развиват сътрудничество с учени от други сектори и страни;
 • Увеличаване броя на младите хора, занимаващи се с научна дейност и намаляване на феномена „изтичане на мозъци“ след придобиване на образователна степен „Магистър“ и образователна и научна степен „Доктор“;
 • Реинтеграция и реализация на млади и перспективни учени и насърчаване на изследователската им дейност в България.

 

Механизъм за изпълнение на програмата:

 • Организациите-бенефициенти по програмата сами определят какви са техните специфични нужди от специалисти (млади учени или постдокторанти) и в зависимост от кадровата си политика и стратегията си за развитие на научния потенциал могат да зададат на структурните си звена (институти и факултети)    общата рамка за изпълнение на програмата (брой и размери на възнагражденията);
 • Информация за изпълнението на програмата, получените по нея средства, както и критериите, спрямо които ще се разпределят средства към отделните структурни звена (факултети, институти) трябва да бъде публикувана на сайта на организацията-бенефициент;
 • Критериите за разпределението на средствата към отделните структурни звена (факултети, институти) следва да отчитат приноса на всяко структурно звено към общата научна продукция на организацията. Те могат да отразяват и конкретната научна специфика на звеното и задължително трябва да допринасят за постигането на индикаторите на програмата;
 • Всяко отделно структурно звено, получаващо средства по програмата, сформира оценителна комисия, от минимум трима члена, която задължително включва и представители на младите учени и докторантите. Съставът й се обявява публично на интернет страницата на структурното звено. Комисията разработва механизъм и правила за прозрачен подбор на кандидатите, които ще участват в програмата и определя броя и размера на възнагражденията по двата модула на програмата. Комисията цели балансираност между НСРНИ (2017-2030), стратегията на звеното за развитие на съответното научно направление, кадровата политика и не на последно място постигането в най-висока степен на индикативните параметри за изпълнение на програмата. Решенията на комисията се одобряват от ръководните органи на бенефициентите;
 • Комисията следи работата на младите учени и постдокторантите, работещи по програмата и приема шестмесечните им отчети, включващи подробно представяне на извършената работа през периода. При незадоволителни резултати препоръчва на ръководството на звеното да прекрати договора на съответния млад учен или постдокторант;
 • В случай на новоназначаване на млади учени и постдокторанти по програмата се обявява конкурс и информация за него се публикува освен на сайта на структурното звено и в съответни интернет платформи за свободни работни места.

 

Отчитане на бенифициентите по програмата:

 • До един месец след края на първата година на изпълнение на програмата, бенефициентите предоставят на вътрешноведомствената комисия в МОН: подробни годишни отчети за изразходваните средства и резултатите от изпълнението на програмата степента на постигане на индикаторите на програмата;
 • Комисията извършва проверка и анализ, оценява резултатите от програмата и прави или не обосновано предложение за продължаващото финансиране на бенефициента;
 • След одобрение на годишния отчет се превеждат средствата за изпълнение на програмата за следващата година;
 • При наличие на неизразходвани средства по програмата за изтеклата година и при одобрен годишен отчет те се прехвърлят за следващата;
 • При незадоволителни резултати от изпълнението на програмата, средствата се възстановяват на МОН в срок до два месеца.

 

Процедурата по оценяване на изпълнението на програмата се повтаря за всяка следваща година

 

Сайт на проекта: https://www.mon.bg/bg/100542