Национална научна програма „Интелигентно растениевъдство“

Тематиката и целите на националната научна програма „Интелигентно растениевъдство“ съгласно Националната стратегия за развитие на научните изследвания до 2030 г. се отнасят до един от приоритетите за насочени фундаментални изследвания  и следните приоритетните направления за развитие на приложните научни изследвания:

–              Подобряване на качеството на живот – храни, здраве, биоразнообразие, опазване на околната среда, градска среда и транспорт и др.;

–              Мехатроника и чисти технологии;

–              Информационни и комуникационни технологии;

–              Здраве и качество на живот. Превенция, ранна диагностика и терапия, зелени, сини и екотехнологии, биотехнологии, екохрани.

Научните изследвания в настоящата програма ще подпомогнат развитието на земеделието като високотехнологична, устойчива, високопродуктивна и атрактивна сфера от българската икономика, която ще спомогне за  подобряване на  условията на живот на земеделските стопани и на селските райони като цяло. В допълнение тези изследвания ще допринесат за по-устойчиво управление на природните ресурси, намаляване на  вредното въздействие на земеделието върху околната среда и климата, намаляване на употребата на пестициди и повишаване на качеството и безопасността на земеделската продукция, с което да се гарантират продоволствената сигурност и общественото здраве.

Заложените цели и научни задачи имат пряко отношение и адресират целите на:

 • Програмата на ООН за устойчиво развитие за периода до 2030 г. „Да преобразим света“ и на включените в нея 17 глобални цели за устойчиво развитие;
 • Зелената сделка на Европейската комисия 2020 г.;
 • Стратегията „ От фермата до трапезата“;
 • Програмата „Цифрова Европа 2021 – 2027“ ;
 • Националната програма „Цифрова България 2025“;
 • Стратегията за цифровизация на земеделието и селските райони на Република България;
 • Стратегия за развитие на изкуствения интелект в България до 2030 г. – предварителна визия.

Общата цел на програмата е провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания за създаване на  модели за роботизирани технологии, дигитални методи за диагностика и прогноза, както и за цифрово управление на земеделски стопанства с растениевъдно направление за осигуряване на устойчива и ефективна продоволствена система.

Срок на програмата:  Дейностите по програмата ще се извършват в периода от 2021 г. до 2024 г.

Общ бюджет на програмата: 4 500 000 лв., разпределен, както следва:

 • 2021 – 1 500 000 лв.;
 • 2022 – 1 500 000 лв. – индикативна стойност;
 • 2023 – 1 500 000 лв. – индикативна стойност

Програмата се финансира от Министерството на образованието и науката (МОН). Средствата за изпълнението на дейностите по програмата се разпределят между  всички участници съгласно сключено партньорско споразумение с приложен работен и финансов план.

Очаквани фундаментални резултати:

 • Генериране на нови познания от фундаменталните науки биология, химия, информатика, математика и физика в сектор растениевъдство
 • Оценка на приложимостта на стационарните сензорни мрежи и мобилните устройства (дронове, роботи) за събиране на първична информация – открити (блокове) и закрити (оранжерии) селскостопански площи, почва, води, въздух и растително биоразнообразие и др.

Очаквани приложни резултати:

 • Създаване на прототипи за полезни практически системи и демонстрация пред обществото за ползите от изкуствения интелект и дигитализацията при производството на полски култури, плодове, зеленчуци  и др.
 • Създаване на модел за интелигентна система за управление на информация и знание в растителната защита за ефективно  и екологично производство на различни култури и опазване на околната среда и др.