Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“

Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“

Водещ партньор: Аграрен Университет – Пловдив

Партньорски организации: Селскостопанска академия; Българска академия на науките; Университет за хранителни технологии – Пловдив; Софийски университет „Св. Климент Охридски“; Тракийски университет – Стара Загора

 

Срок на програмата: 2018-2021 г.

Основни дейности по програмата:

 • Провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания за създаване на адаптирани съвременни модели и технологии за производство на здравословни храни за силна регионална биоикономика и за подобряване качеството на живот на населението на Република България
 • Компонент 1: Климатични промени, екосистемни услуги и хранителни системи
 • Компонент 2: Растително здраве и безопасност в хранителните системи
 • Компонент 3: Качество на храните за по-качествен живот
 • Компонент 4: Биоикономика, хранителни системи и интегрирано регионално развитие

 

Очаквани резултати през 2019 г.:

 • Научните колективи подготовят и стартират изпълнението на
 • предвидените научни задачи
 • Срещи с потенциални потребители (бизнес, браншови организации) на научните резултати и привличането им тяхното изпълнение
 • Генериране на нови знания, тестване на съвременни методи, технологии и модели в земеделието, храните и биоикономиката
 • Връзки с научни, приложни бизнес и иновационни мрежи
 • Участие с доклади в национални и международни научни форуми
 • Подготовка и участие в обучителни и образователни семинари с млади учени
 • Организиране и провеждане на информационни, демонстрационни и открити дни
 • Съвместни научни публикации на членове от колектива в специализирано списание с импакт-фактор (IF) или импакт-ранг (SJR) или вторична база-данни

 

Основни обществени предизвикателства за по-иновативно, по-ефективно използващо ресурсите и по-конкурентоспособно общество.

 • Продоволствена (хранителна) сигурност, устойчиво земеделие и горско стопанство – Осигуряване на растителната ресурсна база на приоритетните за страната агро-хранителни системи
 • Климатични изменения, екосистемни услуги и ресурсна ефективност – Комплексна оценка на екосистемното състояние на ключови агроекосистеми и подобряване на тяхната адаптивност към климатичните промени.
 • Растително здраве и безопасност в агро-хранителните системи – Агроекосистеми базирани на модерни дигитални методи за управление и Устойчиво растително здраве и безопасността на продукцията
 • Качество на храните за по-качествен живот – Система за оценка на качеството и функционалността на биологичните и биологично базираните продукти и храни от селскостопанските системи
 • Биоикономика, хранителни системи и регионално развитие – Иновационни регионални екосистеми за биоикономика и Нова генерация вериги с добавена стойност, базирани на биоикономиката

 

Обществено въздействие от резултатите по програмата:

 • Екологични и продуктивни селскостопански системи
 • Работещи модели за приоритетни местообитания и растениевъдни култури, сортове и хибриди с най-голяма екологична пластичност и адаптация към промените в климата
 • Работещи модели за приоритетни местообитания и растениевъдни култури, сортове и хибриди с най-голяма екологична пластичност и адаптация към промените в климата
 • Модели за управление на производствени агро-системи, включващи местни генетични ресурси и суровини, предлагащи ключови екосистемни услуги.
 • Екологична растителна защита чрез внедрени високо-технологични (дигитални) подходи за управление на агроекосистеми (Decision Support System) за безопасна продукция и повишена конкурентноспособност
 • Предлагане на по-качествени и безопасни храни и иновативни продукти
 • Нови растителни полимери или нови ароматични/ фармацевтични продукти от изследваните биологично активни вещества или техните екстракти.
 • Внедряване на иновативни аналитични методики за оценка на произхода, идентичността и качеството на храните, и технологии за производство.
 • Повишаване на доходите и социалния статус на населението в селските райони
 • Предложени Модели за Регионални Екосистема за Биоикономика, повишаващи доходите и социалния статус на населението в селските райони.

Сайт на проекта: https://www.au-plovdiv.bg/