Национална научна инфраструктура Българска Антарктическа база “Св. Климент Охридски“

Българска Антарктическа база “Св. Климент Охридски“

Партньори: Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ и Български Антарктически Институт

Бюджет: 5 400 000лв.

Период за изпълнение:  2018-2022г.

 

 

Предистория / кратка информация:

Антарктическият договор, подписан през 1959 г. и ратифициран от България през 1978 г., определя Антарктида като територия , която да се използва единственото и само за мирни цели и свободна за научни изследвания и свободен обмен на информация и научни резултати. Също така според член 2 на Протокола за опазване на околната среда на Антарктида „…страните се ангажират за всестранна защита на околната среда на Антарктика и свързаните с нея екосистеми и определя Антарктида като природен резерват, посветен на мира и науката.“

Основана през 1988 г., Българската Антарктическа база “Св. Климент Охридски“ се намира на о. Ливингстън, който е част архипелага Южношетландски острови. Тя предоставя възможност за провеждане на широк спектър фундаментални и приложни изследвания, както и мониторинг на основните физико-химични параметри на уникалната природа на Антарктида. Вече над 30 години на българската полярна база работят както български учени, така и техни колеги от над 35 различни държави.

Българската антарктическа база е съвременна научноизследователска инфраструктура, която с годините е доказала своята необходимост и предизвикателност като място, което осигурява възможности за широко международно научноизследователско сътрудничество, както чрез изпълнение на редица съвместни международни проекти, така и логистична и техническа помощ на участниците в тях. Сътрудничеството между учени от различни антарктически програми е от изключителна важност за успешното събиране и споделяне на информация, научни данни и опит.

Създаденият през 2018 г. Консорциум „Българска антарктическа база „Св. Климент Охридски“,  между Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ и Българския Антарктически Институт има за цел да задоволи непрестанно нарастващия интерес на българската научна общност към изучаването на полярните области, като осигурява възможности и материална база на всички заинтересовани учени, както от България, така и от чужбина, за провеждане на научни изследвания в този уникален световен резерват.  Всичко това се постига чрез изградената, добре поддържана и непрестанно развиваща се модерна научноизследователска инфраструктура, което е приоритет за партньорите в Консорциума „Българска антарктическа база „Св. Климент Охридски“.

 Методи:

Ролята на научната инфраструктура, финансирана от националния бюджет, чрез МОН, е да свърже съществуващите ресурси и да постигне критична маса от експертиза и технологични възможности, което се очаква да даде нов тласък на изследванията в полярните области.

Основните изследвания провеждани на Българската антарктическа база  са залегнали в приетата през 2016 година петгодишна Национална програма за полярни изследвания и те са в  научните области геология, геофизика, биология, медицина, глациология, сеизмология , екология, както и хуманитарни науки. Голяма част от тях  са свързани преди всичко с климатичните промени.

Използвайки съществуващата и модернизирана научноизследователска инфраструктура, през последните два  сезона се осъществяват теренни изследвания по седемнадесет научни проекта, одобрени по Конкурса за финансиране на полярни изследвания към Националната програма за полярни изследвания 2017-2021.

Българската база „Св. Климент Охридски“ осигурява възможност и за изпълнение на редица съвместни международни проекти с участие на учени от Бразилия, Колумбия, Монголия, Португалия, Русия, Турция, Чили, Кипър и др.

Необходимостта от провеждане на висококачествени изследвания на място и  подготовката на образци за по-нататъшни изследвания налага изграждането и оборудването на съвременна научна лаборатория. осъществяването на този  проект също е включен в Националната пътна карта. През миналата година беше проведен конкурс за идеен проект на нов лабораторен блок, който да бъде изграден на остров Ливингстън през следващите три години. Проектът предвижда три специализирани, високотехнологично оборудвани, лаборатории,  които да осигурят възможност за работа на геолози, геофизици и химици, глациолози, биолози, както и една обща лаборатория, която да обслужва нуждите на всички проекти, които работят на базата. Складовите помещения ще позволят събраните и предварително обработени в лабораториите образци да бъдат надлежно съхранени до транспортирането им към България. Проектираната многофункционална зала ще може да осигурява, както  индивидуални работни места, така и конферентно пространство за провеждане презентации, семинари и срещи.

Последните тридесет години работа, на българските учени и логистици на Леденият континент, приемането на Националната програма за полярни изследвания, плодотворната работа по проектите финансирани по нея – всичко това още веднъж  доказва сериозността и важността на провежданите Антарктически експедиции. Основен компонент в организацията на мисиите  е логистичното им осигуряване. Наличието на  собствен кораб от една страна в голяма степен би подобрил и оптимизирал  организацията на експедициите, от друга страна би позволил  сериозно разширяване на ареала на изследванията, както и да бъде задоволен интереса на българските учени към неразгаданите тайни на Южният Океан. За последните две години на Българската Антарктическа База работят учени по шест проекта свързани с морската биология, четири от които за от Националната програма за полярни научни изследвания, а другите два са международни. Националната пътна карта предвижда през следващите няколко години към Българска Антарктическа база “Св. Климент Охридски“ да бъде финансирано изграждането на научноизследователски кораб, който да може да покрие тези нужди.

Предоставените от МОН средства се влагат и в техническа поддръжка на Българската база „Св. Климент Охридски“, както за закупуване на апаратура и изграждане на телекомуникационен център за връзка и пренос на данни, така и за изграждане на допълнителни технически помещения към съществуващия сграден фонд.

Друга основна задача е постоянният мониторинг на основните параметри на околната среда, което е от изключително значение както за всички провеждани изследвания по проектите, така и проследяване на глобалните климатични промени.

Съхранението, обработката, управлението и достъпността на данните, свързани с българските антарктически изследвания се осъществява чрез създаване на българска антарктическа база данни (БАБД), която ще работи с всички научни институти, звена и самостоятелни изследователи, които изучават полярните региони по Националната програма за полярни изследвания и/или са работили в миналото на Антарктика.

 Резултати:

Реализирането на посочените дейности способства за увеличаване достъпа на България до международни изследователски и иновационни мрежи, а така също по-активно участие в проекти по програми на ЕС, свързани с работа в полярните райони.

Научните резултати от дейността по проектите проведени на българската антарктическа база „Св.Климент Охридски “ през миналия антарктически сезон са вече докладвани или подготвени за докладване в над 30 публикации и научни конференции.Също така те се популяризират чрез организиране на редица събития, като:

o Научен симпозиум „30 години български принос към науките за Земята на Антарктида. Бяха представени последните достижения на българските учени с проекти финансирани чрез Конкурса за финансиране на полярни научни изследвания –2018 г. в рамките на Националната програма за полярни изследвания 2017-2021 (НППИ);

o Премиера на документалния филм „Полярни изследователи” с автор Мария Чернева, който представя постиженията на българските учени и техните чуждестранни колеги по време на завършилата през март 2019 г. XXVII Българска антарктическа експедиция;

o Премиера на филма „Едно антарктическо лято“, разказващ за това как изглежда лятото сред вечните ледове, за живота и работата на група мъже и жени, отдалечени на хиляди километри от цивилизацията. Автор: Ема Константинова;

o Дни на антарктическите науки, Велико Търново;

o Изложба посветена на Българската Антарктическа експедиция, Габрово;

o Географски фестивал, Стара Загора, 20 – 21 април 2019 г.;

o Участие в Европейската нощ на учените с щандове и лекции в Регионалните музеи в Плевен и Бургас;

o През периода януари – август 2019 г. са проведени 13 лекции пред ученици, студенти и широка публика в Ямбол, София, Хасково, Семково и на Витоша.

 

ИЗВОДИ

„Българска антарктическа база „Св. Климент Охридски“ е научноизследователска  инфраструктура с високо значение в национален и международен мащаб. , Тя предоставя възможност за изпълнение  на глобално значими изследвания в Антарктида, за международен обмен на научни данни и предоставя логистична подкрепа  и помощ на изследователи от България и света.

Българската Антарктическа база се намира на о. Ливингстън, който е част архипелага Южношетландски острови. Тя  е отдалечена на 838 км от нос Хорн, 124 км от Антарктическия полуостров, 3050 км от Южния полюс, и 13800 км от София. Намира се на полуостров Хърд, на Българско крайбрежие на източния бряг на вътрешния залив Емона, който е част от Южния залив.

Координати: 62O 38′ 29″ S, 60O 21′ 53″ W

Уебсайт на проекта