Национална научна програма„Репродуктивните биотехнологии в животновъдството в България“ (РЕПРОБИОТЕХ)

Националната научна програма за прилагане на репродуктивните биотехнологии в животновъдството в България (ННП РЕПРОБИОТЕХ) се базира на основни цели, които се поставят за развитие и прилагане в практиката на иновативни научни постижения през програмния период 2018–2020 г. Финансирането на дейностите по Програмата се извършва от Министерството на образованието и науката (МОН).

Срокът на действие на програмата е до м. декември 2020 г.

Общият й бюджет е с индикативен размер 1 500 000 лв.

Общата цел на програмата е оптимизирането на репродуктивния процес в животновъдството чрез внедряване на иновативни биотехнологии и трансфер на знания.

Конкретни цели:

Планът за изпълнение на програмата е организиран по специфичните цели, осигуряващи постигането на основната цел, на съответните дейности и конкретните мерки и инструменти. Последните са предмет на детайлен оперативен план за действие, където са конкретизирани инструментите, индикаторите и финансовата рамка към предложените цели и дейности в основния текст на Програмата.

Представената научна програма е насочена към постигане на три специфични цели, свързани с репродуктивните биотехнологии в животновъдството:

  1. Използване свеж и криоконсервиран генетичен материал.
  2. Подобряване на репродуктивния потенциал чрез използване на нехормонални биоактивни добавки през значимите за репродукцията периоди.
  3. Трансфер на знания и репродуктивни биотехнологии.

Цели насочени към разпространение на резултатите от научноизследователската дейност:

  • Разработване на информационна и комуникационна стратегия за разпространение на резултатите от научноизследователската и развойна дейност на програмата, които ще се разпространяват чрез научните мрежи и партньорства (налични или създадени в резултат от консорциума) на научни организации, участващи в програмата, а също и под формата на научни публикации или презентации на български и международни научни форуми (конгреси, симпозиуми, конференции, кръгли маси и др.). Ще се организират срещи с потенциалните обществени потребители на резултатите като индустрията, малките и средни предприятия, фермери, браншовите организации, неправителствените организации (вкл. потребителските) и т.н.
  • Очаква се и засилване участието на научните организации в Европейски/международни изследователски програми и проекти.

Резултатите от първата година:

За първата година на изпълнение на ННП „Репродуктивните биотехнологии в животновъдството в България“ (РЕПРОБИОТЕХ) е извършена голяма по обем изследователска дейност в направлението репродукция на едри и дребни преживни животни. Извършени са дейности по селекция, подготовка и получаване на генетичен материал; селектиране на мъжки разплодници; изпитване на протоколи за синхронизация на еструса с фиксирано време за изкуствено осеменяване; оптимизиране на ранна репродукция, чрез интензивно хранене и прилагане на биодобавки. Индикаторите по програмата за първата година са изпълнени в по-голямата си част. Усилията на членовете на колектива са насочени към създаване и поддържане на научни мрежи и подаване на съвместни научни проекти, свързани с тематиката на програмата и получените резултати. Наред с реализираните научни публикации са разработени две технологични решения оказващи икономически ефект върху фермерите при прилагането им.

Линк към сайта на програмата.