Национална програма „Европейски научни мрежи“

Националната програма „Европейски научни мрежи“ осигурява финансови средства за изпълнението на високо оценени от независими експерти към Европейската комисия, но нефинансирани по РП “Хоризонт 2020” проектни предложения на български висши училища и научни организации. Основният акцент в „Европейски научни мрежи“ е върху модернизиране програмите и моделите за обучение и кариерно развитие на учените, работа по съвместни научни програми и изграждане на устойчив обмен на кадри с цел последващо разширяване на мрежата, съвместни публикации и проекти и институционални мрежи.

„Европейски научни мрежи“ ще работи на принципа на конкурентен подбор за най-добрите и перспективни идеи и разработки, партньорства и акумулиране на ресурси и критична маса, изграждане на мрежи между университети, научни организации и индустрията. Програмата ще осигури национални финансови средства за изпълнението на високо оценени от независими експерти към Европейската комисия, но нефинансирани проектни предложения на български научни организации и висши училища .

Основният акцент е върху модернизиране програмите и моделите за обучение и кариерно развитие на учените, работа по съвместни научни програми и изграждане на устойчив обмен на кадри с цел последващо разширяване на мрежата и съвместни научни проекти и публикации. Предефинирани потенциални бенефициенти в програмата ще са само публични организации – ВУ и НО, като програмата ще допринесе те да изградят международни партньорства с водещи европейски ВУ и НО и по този начин да повишат научния и технологичния си капацитет и да подобрят участието си в следващата Рамкова програма „Хоризонт Европа“ (2021 – 2027 г.).

В обхвата на програмата попадат единствено предложения, подадени в периода 2017 – 2019 г. от организации, които са посочени като предефинирани потенциални бенефициенти по програмата. Оценката на проектните предложения е извършена от независими експерти към Европейската комисия, а консорциумите имат сключени споразумения с водещи чуждестранни организации, актуални към настоящия момент.

Националната програма ще обхване девет държавни висши училища, три института на Българската академия на науките и един институт към Министерството на отбраната. Индикативният общ бюджет на програмата е в размер на до 12 622 000 лв., който представлява до 50% от оригиналните бюджети на проектните предложения. Финансирането ще се изпълни поетапно, както следва:

  • 2020 г.: до 2 497 000 лв.;
  • 2021 г.: до 8 807 000 лв.;
  • 2022 г.: до 1 318 000 лв.

Описание на програмата и РМС за одобряване на Национална програма „Европейски научни мрежи“ можете да намерите като проследите следните препратки: