Национална научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“

Национална научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“

Националната научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“, одобрена с Решение на МС № 577/17.08.2018 г. и финансирана от МОН (Споразумение № ДО1-230/06-12-2018) се изпълнява от Консорциум, които се състои от 9 (девет) научни организации и висши училища. 

Водещи организации са:

 • Българска академия на науките (БАН)
 • Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Партньори са:

 • Селскостопанска академия (ССА)
 • Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” (МГУ)
 • Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ)
 • Лесотехнически университет – София (ЛТУ)
 • Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)
 • Технически университет – София (ТУ)
 • Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА)

Обща цел на програмата

 • Провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания, насочени към осигуряване на устойчива, благоприятна и по-безопасна среда на живот за населението на Република България.

Срок на Програмата м. декември 2022 г.

Общ бюджет – 6 000 000 лв.

Чрез изпълнението на Програмата ще се генерират нови знания и ще се проследят основните механизми и пътища за формиране характеристиките и процесите в атмосферата, хидросферата, литосферата и биосферата в локални и регионални мащаби, на техните взаимодействия и на влиянието им върху качеството на живот, здравния риск и състоянието на екосистемите. Ще се извърши картографиране, анализ и оценка на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия: екстремни сеизмични събития с голям период на повторяемост, екстремни температури, лошо качество на въздуха и водите, бури, засушавания, порои, слани, градушки, обледенявания на съоръжения, наводнения, морски вълнения, пожари, свлачища, срутища, кално-каменни потоци, загуба на природни местообитания и други.

Ще бъдат изградени системи за прогнозиране и подпомагане на действията при неблагоприятни и катастрофални явления, за ранно предупреждение при бедствия, както и системи за ранно предупреждение при изменения в екосистемите с елементи на риск за влошаване качествата на жизнената среда или загуба на важни гео-ресурси и екосистеми услуги.

Резултатите от Програмата ще спомогнат при формулирането на стратегически мерки и политики за редукция на емисиите на вредни вещества в атмосферата, с цел намаляване на здравния риск и неблагоприятното въздействие върху екосистемите, както и формулирането на дългосрочни стратегии и набор от мерки за превенция на неблагоприятни и катастрофални явления, влошаване на жизнената среда, загуба на биоразнообразие и екосистемни функции.

Резултатите включват:

 • мерки и препоръки насочени към адаптация на горите в условията на негативни екологични променим;
 • карти на сегашното състояние и очаквано бъдещо замърсяване на страната и в пилотни градове (София, Пловдив и Варна), за които ще бъдат разработени системи за прогнозиране на качеството на атмосферния въздух, с лесно достъпни за гражданите резултати;
 • ще се изчислят количествени характеристики (индекси) на качеството на живот, разработени системи за ранно предупреждение за риска за човешкото здраве в избраните пилотни градове;
 • ще се изготвят карти с най-типичните и обществено значими заболявания в страната, ще бъдат идентифицирани райони с подчертано висока заболеваемост и/или смъртност и ще бъде определена взаимовръзката им с биоклиматичните параметри и замърсяването на въздушната среда;
 • ще се изяснят реакциите на организмите на катастрофални събития: глобални затопляния и застудявания, промени в нивото на световния океан, глобални аноксични събития, изригвания на супервулкани и ще се моделира реакцията на морските и сухоземните екосистеми вследствие на катастрофалните събития;
 • изследване влиянието на климата върху индикаторни видове фито- и зоопланктон. Ще се използват спътникови данни и преки наблюдения за оценка на измененията в разпределението на хлорофила в морската вода, скоростта и посоката на теченията и анализирани проблемите за развитието на марикултурата в крайбрежната зона на Черно море. Ще се установят причините за изчезването на стридата по Българското черноморско крайбрежие и ще се разработят мерки за устойчивото използване и опазване на запасите на калкана, с оглед рационалната им експлоатация.

На интернет страница на програмата можете да получите повече информация за изпълнението й, партньорите, популяризирането на резултатите, както и предстоящите дейности по нея. Публикувани са  като шестмесечният, така и годишният отчет на програмата.