Националната научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“ (ИКТвНОС)

Националната научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“ (ИКТвНОС)

Националната научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“ (ИКТвНОС)  е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017-2030 (НСРНИ). Нейната основна цел е дигитализация на обществото, постигната чрез:

  • Разширяване на участието на българската научна общност в европейското научноизследователско пространство и на международното научно сътрудничество;
  • Значително интензифициране на връзките между науката, образованието, бизнеса, държавните органи и обществото;
  • Избягване на фрагментацията в българската наука чрез насърчаване на интеграцията и взаимодействието между различните публични научноизследователски институти, за да се изгради критична маса и да се избегне припокриване и дублиране на ресурси.

ИКТвНОС фокусира своите дейности в няколко основни направления:

  • е-инфраструктура за отворена наука и отворен достъп до научни резултати, чиято цел е създаването на иновативни и сигурни софтуерни инструменти и модели за работа с големи данни;
  • цифрови технологии за целите на образованието, способстващи неговото развитие и модернизиране;
  • киберсигурност, включваща мониторинг, превенция и реакция при инциденти.

 

Голямото предизвикателство, с което ИКТвНОС е нужно да се справи, е високото ниво на фрагментираност на научната общност в сферата на информационните и комуникационни технологии. Програмата има амбицията да обедини усилията на отделните учени и организации в решаването на общозначими научноизследователски задачи.

По-специфично по отношение на първото направление е, че програмата цели по-нататъшното развитие и интегриране на съществуващите центрове за високопроизводителни изчисления и насърчаване тяхното използване от широката научна общност, с фокус върху природните науки, и бизнеса и индустрията. В изпълнение на политиката за отворена наука и Националния план за първи път ще бъдат осигурени портал и инфраструктура, нужни за прехода към отворена наука във връзка с създаването и развитието на Европейския облак за отворена наука.

В аспект цифрови технологии в образованието програмата цели създаването и насърчаване използването на отворени образователни ресурси, както и други иновативни цифрови технологии за нуждите на формалното и неформалното образование и обучение, вкл. по отношение на преподаването. Тези технологии ще спомогнат и по-прецизното таргетиране на отделни групи.

От гледна точка на киберсигурността програмата цели повишаване осведомеността както в академичните среди, така и в публичните институции – училища, централна администрация и др., вкл. чрез провеждане на обучения, разработване на специфични политики за информационна сигурност, одитиране и др.

Сайт на проекта: https://npict.bg/bg