Национален университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания

Национален университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания

Описание на инфраструктурата:

Националният университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания (НУКБПИ) е разпределена инфраструктура, организирана като мрежа от ресурси (биобанка, научно-техническо оборудване и изследователски звена) от двата от най-големи медицински университета в България – Медицински Университет-София (МУ-София) и Медицински университет – Пловдив (МУ-Пловдив)

Центърът е стратегическа мрежа от инфраструктури за фундаментални и приложни биомедицински изследвания и включва партньори от двата най-големи медицински университетав България, както и редица болнични заведения и центрове. Паралелно с това инфраструктурата включва някои от най-големите биобанки за генетичен и тъканен материал в страната.

Научен и технически екип на научната инфраструктура:

Над 20

 

Въздействие / ползи:

Ролята на Консорциума е да свърже съществуващите ресурси, постигайки критична маса от експертиза и технологични възможности, което да даде нов тласък на изследванията в областта на молекулната медицина, генетиката и епидемиологията в България в пост – геномната ера. Целта е да се ускори преходът между фундаменталните изследвания и клиничната практика, с цел подобряване на профилактиката, диагностиката и лечението на най-значимите за обществото заболявания.

 1. Развитие на биобанкирането в България и включване на националната инфраструктура в европейската инициатива BBMRI-ERIC
 2. Подобряване нивото на биомедицинските науки и образование чрез създаване, разширяване и поддържане на модерна инфраструктура за геномни, протеомни, метаболомни и транслационни изследвания
 3. Стимулиране на приложните изследвания в областта на геномната медицината за създаване на подходи за персонализирана терапия с цел подобряване диагностиката, профилактиката и лечението на социално значими заболявания, като онкологични, сърдечно – съдови, невропсихиатрични, метаболитни и редки генетични болести
 4. Развитие на биомедицинските изследвания, насърчаване на приложния трансфер на знания и иновациите – Това ще насърчи създаване на публично-частно партньорство основаващо се на предлагането на услуги в областта на биомедицинските изследвания и прилагането на „omics“ технологиите, ще даде начало и тласък на развитието на spin-off компании, базирани на иновации, с несъмнен социален и икономически ефект и ще привлече партньори и клиенти от изследователски и здравни организации от Балканския регион и страните в ЕС.
 5. Разрешаване на важни проблеми в областта на науката, образованието и здравеопазването – технологичното развитие на националната инфраструктура ще даде нужния тласък на работата на изследователите в тези области на биомедицината, гарантирайки лесния достъп до модерна апаратура, възможности за допълнителна квалификация на персонала и основа за изграждане на колаборации за обмен на знания и трансфер на научните резултати и постижения в практиката
 6. Редки болести – значителен социален и икономически ефект, факт, дал основание за препоръки на Европейската комисия и Съвета на Европа и отразен в Националната програма за редки болести на Република България и Националната здравна стратегия
 • Център по молекулна медицина, МУ-София е асоцииран член на BBMRI от 2011 г.
 • Възможност за присъединяване към EATRIS (European Advanced Translational Research InfraStructure) – Европейска инфраструктура за приложна медицина
 • Възможност за присъединяване към BBMRI (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure) – Европейска изследователска инфраструктура за биобанкиране

Националният университетски комплекс за биомедицински и Приложни Изследвания (НУКБПИ) включва научноизследователски звена с 501 изследователи

 

Участие в европейска инфраструктура

Научен и технически екип на научната инфраструктура

 

Година на включване в европейската инфраструктура

BBMRI – 2011 г.  Подписан меморандум

EATRIS – 2013 г. покана за присъединяване

BioImaging – план за присъединяване няма предприети действия за присъединяване.

Координатор:

Медицински университет – София, чрез Център за молекулярна медицина (ЦММ)

Местоположение на инфраструктурата:

Медицински университет – София и Медицински университет – Пловдив

http://mmcbg.org/bg/index.php

 

Български консорциум:

Финансов координатор:

Министерство на образованието и науката

 

Научен координатор:

Медицински университет – София

 

Членове на консорциума:

 • Център по молекулна медицина
 • Медицински факултет
 • Фармацевтичен факултет
 • Национална генетична лаборатория, СБАЛАГ “Майчин дом“
 • УМБАЛ „Александровска“
 • УМБАЛСМ „Пирогов“
 • УСБАЛЕ „Акад. И. Пенчев“

Медицински университет – Пловдив:

 • Медицински Факултет
 • Научен център по имунология
 • Център за медицински молекулно-биологични изследвания

Медицински университет – Варна:

Център по нутригеномика

 

Потенциални партньори:

МУ-Варна, МУ-Плевен, Тракийски университет и още над 10 институции

Област на дейност:

Здраве и храни

Проект за бюджет за периода 2018-2022:

Общо: 39.6 млн. лв

Приходи – 1 млн. лв.