Национален план за развитие на инициативата за отворена наука в Република България

Национален план за развитие на инициативата за отворена наука в Република България

Със Заповед на министъра на образованието и науката е утвърден Национален план за развитие на инициативата за отворена наука в Република България. Планът задава стратегическите цели, необходимите стъпки и инструменти за осъществяването на прехода към превръщането на отворената наука в стандартна практика за провеждане на научни изследвания.

Този план следва да се популяризира и изпълнява съгласувано и с общи усилия от научната общност в страната и от организациите, финансиращи научни изследвания. Чрез него ще се надгради Българският портал за отворена наука , ще се създадат нови институционални хранилища за данни и публикации и ще се осигури връзката на българските ресурси с Европейския облак за отворена наука. С изпълнението на Националния план ще се осигурят и условия за повишаване на наукометричните показатели, цитируемостта и видимостта на българските учени.

Можете да разгледате и изтеглите Националния план за развитие на инициативата за отворена наука в Република България като проследите тази препратка.