Научна инфраструктура по клетъчни технологии в биомедицината (НИКТБ)

Научна инфраструктура по клетъчни технологии в биомедицината (НИКТБ)

Описание на инфраструктурата:

 

НИКТБ (ИНФРААКТ) е обединение с общественополезна цел от научни и професионални организации за извършване на съвместна научно-изследователска, научно-приложна и образователна дейност в областта на клетъчните биотехнологии с приложение в хуманната репродуктивна и регенеративна медицина. Научната инфраструктура обвързва четирите основни фактора, необходими за изграждането на динамичен икономически модел за устойчиво развитие на науката и нейната приложимост в индустрията с цел здравна превенция и подобряване на качеството на живот. В областта на образованието НИ КТБ извършва разпространение на знанието чрез фундаментално обучение и учене през целия живот, дисеминация, курсове и конференции, представящи всички дейности, свързани с изследването, преподаването и формирането на знание в областта на клетъчните биомедицински технологии. Основна задача е създаването на иновации, основани на висококачествени научни изследвания, приложни продукти и услуги, трансфер на знания и умения, обмен и достъп до съоръжения между отделните звена и другите институции. В инфраструктурата е налична експертиза, която е в състояние да осигури достъп до научните и технологичните постижения за широк кръг от потребители, които след това могат да развиват и използват технологиите в нови продукти, процеси, приложения, материали или услуги в областта на репродуктивната и регенеративната медицина. ИНФРААКТ е социално ангажирана с демографски и здравни проблеми между които насърчаване на доброволчеството и донорството, подпомагане на нискодоходни социални групи и хора в затруднено положение за достъп до иновативно здравеопазване и сътрудничество за социална образованост, защита и благополучие. Използвайки транслационен подход, ИНФРААКТ има за цел да постигне и предостави на потребителите чрез консолидиране и оптимално използване на наличните и привлечени ресурси устойчивото развитие на всички елементи на експериментално-развоен поток от най-ново поколение за извършване на изследователска, диагностична и терапевтично ориентирана дейност, позволяваща следните дейности:

  • получаване, инвитро анализ и криобанкиране на полови клетки (гамети), репрограмирани и стволови клетки, тъкани и др. биологични обекти;
  • анализ на единични и редки специфични клетъчни популации, органели и наноструктури, поведение на клетки, клетъчни функции и механизми на сигнализация;
  • анализ на целия геном за оценка на генетичната основа, анализ на цял или прицелен транскриптом за оценка на експресията на всички или голяма група гени, позволяващ получава не на нуклеотидни последователности с голяма плътност на прочита, с висока степен на точност и възможност за проследяване на малки популации от клетки, съдържащи единични мутации или нови фузионни генетични феномени;
  • анализ на метаболитен профил (метаболом), с цел неинвазивно проследяване и изучаване развитието на ембриони за експериментални и клинични цели, корелиране на промени в метаболома с изменения в генома и протеома; анализ на протеом на ембриони, гамети и тъкани за определяне пълния профил от функционални белтъци свързан с определени фази на ембрионалното развитие (диагностична употреба), репрограмирани и стволови клетки;
  • анализ на липиден профил (липидом) на биологични мембрани на репрограмирани, ембрионални стволови клетки и гамети, изследване поведението на специфични лиганди и рецепторни молекули;
  • генериране на синтетични генни продукти и вграждането им в генома на стволови клетки с цел поправка на патогенна мутация и/или терапевтично приложение на стволови клетки;
  • геномно редактиране на клетки с цел получаване на популации с правилната индел мутация (инсерция на нов „поправен“ ген или делеция на мутирал ген);
  • селектиране на стабилни геномно редактирани клетки, специфично диференцирани стволови клетки, антитяло продуциращи клетки и др.

Изброените дейности освен генерирано ново научно знание, ще предоставят възможност да бъде създадена на национално ниво обхватна платформа за идентифициране, валидиране и транслиране на изследванията в областта на биологичните маркери и новите клетъчни продукти за персонализирана медицина като ключово звено в преклиничния етап на транслационния процес, който скъсява значително пътя към създаването на нови лекарства.

На този етап от българска страна е извършено етапно планирано изграждане, комплектоване и синхронизиране между партньорите на технологичната база за начално опериране на платформите клетъчни технологии, омикс-технологии, биоинформатика, криоконсервация, осигуряващи частично функциониране на изследователски дейности в областта на репродуктивната и регенеративната медицина. НИКТБ развива стратегическото си партньорство с EATRIS-ERIC чрез създаване на направление “Експериментални модели за клетъчна терапия“ за участие в продуктовите платформи “Клетъчни продукти за хуманно приложение“, “Биомаркери“, “Малки молекули“.

  

Научен и технически екип на научната инфраструктура: 

500

 

Въздействие/ползи:

Очакваните ползи от функционирането на НИ КТБ са в сферата на иновациите, трансфера на знание и предоставянето на висококачествени биомедицински услуги. В НИ КТБ е налична експертиза, която е в състояние да осигури  достъп до научните и технологичните постижения за широк кръг от потребители, които след това могат да развиват и използват технологиите в нови продукти, процеси, приложения, материали или услуги в сферата на репродуктивната и регенеративната медицина.

 

Участие в европейска инфраструктура

Установени контакти и иницииран процес на присъединяване към  Европейската

инфраструктура за транслираща медицина (EATRIS), част от ESFRI през 2015 год.

Година на присъединяване към EATRIS-ERIC –  2018

Национално председателство на ЕАТРИС-България – 2019

Координатор:

ДЗЗД Алианц за клетъчни технологии – АКТ

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Биологически Факултет, СУ  „Св. Климент Охридски“ –

Бул. Драган Цанков 8, 1164 София

http://www.alliancecelltechnologies.eu/

Български консорциум

Участници в консорциума:

– Софийски Университет „Св. Кл. Охридски“

– Институт по Биология и Имунология на Размножаването – БАН

– Институт по Биофизика и Биомедицински Изследвания – БАН

– Съвместен геномен център ООД, София

– Медицински център „РепроБиоМед“ ООД, София

– Ин витро Медицински АГ център „Димитров“, ЕООД

– Сдружение Българска Асоциация по Репродуктивна Човешка Ембриология (БАРЧЕ);

– Сдружение Българска Асоциация по Регенеративна Медицина (БАРМ)

– Сдружение АКТ- Алианц за Клетъчни Технологии

– Институт по Регенеративна Медицина ООД

 

Научен координатор

Софийски Университет „Св. Кл. Охридски“

Област на дейност:

 Здраве и храни

Проект за бюджет за периода 2018-2022:

24 млн. лв.