Наталия Недялкова

Трите имена: Наталия Недялкова

Тема на разработката по програмата:

„Функционално-семантична диференциация на локативните наречия в руския език (на фона на българския)“

 

Постигнати резултати

– участие в международна конференция в Москва (22 – 24 май 2019) с доклад и публикация в сборник. О системах локативных наречий в русском и болгарском языках // Материалы ХХ Юбилейной Международной научно-практической конференции „Славянская культура: истоки, традиции, взаимодействие: ХХ Кирилло-Мефодиевские чтения“ (в рамках Международного Кирилло-Мефодиевского фестиваля славянских языков и культур, 22–24 мая 2019 года): сборник статей / гл. ред. М. Н. Русецкая, Москва: ГИРЯ им. А. С. Пушкина, 2019, с. 486 – 490

– публикуване на статия „Местоименные неопределенные наречия  в русском языке и их соответствие в болгарском языке“ в сборник „Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков“, 2019

 

Избройте последните научни проекти, в които сте взел/а участие?

– Актуални проблеми на съвременната русистика. Договор № РД-21-254 / 28.02.2019 г. (вх. № РД 08-113 / 01.02.2019 г.). Ръководител: ас. д-р Татьяна Васильевна Терзиева

В коя област са научните ви интереси и в коя област искате да се развивате?

  • Лингвистика и превод

С каква научна тема се занимавате в момента и с какво смятате, че тя е полезна за обществото и развитието на науката?

  • Функционално и когнитивно описание на руския и българския език
  • Дидактическа дейност

 

Помагат ли за вашето развитие програмата и ако да, по какъв начин?

  • Действа ми мотивиращо в научната работа и ме подпомага финансово.