Михаела Димитрова Тодорова

Национална програма „Млади учени и постдокторанти“

Трите имена: Михаела Димитрова Тодорова

Месторабота: Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“

 

Email : mihaela.todorova@shu.bg

 

Тема на разработката по програмата:

Моделиране и изследване на криптографски алгоритъм подпомагащ защитата на електронни данни.

 

Постигнати резултати

Изпълнени са всички поставени задачи в работния план:

  1. Натрупани са литературни източници, свързани с темата на изследователския проект.
  2. След анализиране на натрупаните литературни източници е избрана насока на работа – моделиране на псевдослучаен генератор на байтове, на основата на функцията на Zaslavsky.
  3. Моделиран е вариант на байтово ориентиран генератор на числа с използване на функцията на Новата схема е кодирана на езика за програмиране СРР.
  4. Предложеният алгоритъм е изследван за дължина на ключовото пространство и са извършени статистически тестове със софтуерните пакети NIST и ENT .
  5. Получените резултати са подготвени за научна публикация.
  6. Статията Two Zaslavsky Maps in Pseudorandom Byte Generation с автори B. Stoyanov, Todorova, T. Ivanova, G. Borboryan и A. Hasanov е публикувана в сборника, рефериран в Scopus, AIP Conference Proceedings. (Stoyanov, B. , Todorova, M., Ivanova, T., Borboryan, G. and Hasanov, A. (2019) Two Zaslavsky Maps in Pseudorandom Byte Generation, AIP Conference Proceedings 2164, 120013, SJR 2018 = 0.182, https://doi.org/10.1063/1.5130873 )

 

Избройте последните научни проекти, в които сте взел/а участие?

Вътрешноуниверситетски проекти:

  1. Участник в проект № РД-10-408/07.03.2016г. „Компютърна сигурност и нелинейни системи“.
  2. Участник в проект № РД-10-601/27.02.2017г. „Генератори на псевдослучайни числа и странни атрактори“.
  3. Участник в проект № РД-10-395/28.02.2018г. „Изследване на алгоритми за електронна идентификация“.
  4. Участник в проект  РД-08-74/30.01.2019 г. „Синтез на алгоритми за защита на данни“.

В коя област са научните ви интереси и в коя област искате да се развивате?

Криптография, Криптографски анализ, Компютърна сигурност, Защита на информация.

 

С каква научна тема се занимавате в момента и с какво смятате, че тя е полезна за обществото и развитието на науката?

С нарастващото развитие на комуникационните технологии осигуряването на безопасно предаване на данни и неоспорима електронна идентификация е от важно значение. Подари тази причина е необходимо  изследване, конструиране на нови и подобряване на съществуващи вече алгоритми за информационна защита.

 

Помагат ли за вашето развитие програмата и ако да, по какъв начин?

Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ дава възможност на участниците за развитие на научни разработки и академично израстване.