Мирослав Колев Христов

Трите имена:  Мирослав Колев Христов

Тема на разработката по програмата:  Описание на алгебрите на Бурген,  инвариантни алгебри на  не съдържащи  диск алгебрата А.

 

Постигнати резултати :

Основният получен резултат е, че алгебрата  Бурген на  – идеал породен от вътрешна функция q и алгебра  относно, множеството ограничени функции върху единичната окръжност , съдържа   , където С е множеството от  непрекъснати функции т.е. .

Дадено е друго  доказалтелство на факта, че алгебрата на Бурген на всеки ненулев радикален идеал в , относно  съдържа .

Избройте последните научни проекти, в които сте взел/а участие?

2015г. Университетски научноизследователски проекти  Проект РД-08-232/12.03.2015г. „Теория на операторите и аналитични функции, нули на Абелеви интеграли и хетерогенни среди. Ръководител доц: д-р Галина Борисова.

 

2016г. Университетски научноизследователски проекти  Проект РД-08-75/2016 „Теория на операторите и аналитични функции, нули на Абелеви интеграли и хетерогенни среди“. Ръководител доц: д-р Галина Борисова.

2017г. Университетски научноизследователски проекти Проект РД-08-120/2017″ Теория на операторите, аналитични функции и хетерогенни среди. Ръководител доц: д-р Галина Борисова.

2018г. Университетски научноизследователски проекти  Проект  РД-08-119/2018„Теория на операторите, аналитични функции, нелинейни уравнения и хетерогенни среди. Ръководител доц: д-р Галина Борисова

В коя област са научните ви интереси и в коя област искате да се развивате?

Научните ми интереси  са: комплексен анализ, функционален анализ, алгебри на Бурген, теория на операторите и именно в  тях желая да продължа развитието си като учен.

 

С каква научна тема се занимавате в момента и с какво смятате, че тя е полезна за обществото и развитието на науката?

  • Описание на алгебри на Бурген на подалгебри на от вида , къдетои  са конкретни функции, а и  подмножества на .
  • Изследване  на връзкикте на алгебрите на Бурген с операторите на Хенкел.
  • Изследване на някои алгебри на Бурген на идеали, съдържащи се в .
  • Да се намери оценка на грешката на редица от последователни приближения на n-цикличен оператор.
  • Изледване въпроса за съществуване и единственост на n-циклични сумиращи оператори, както и оценка на грешката на точкките на най-добро приближение.

Публикациите, които ще отразят направените изследвания и осъществените цели и задачи в този проект, може да се използват при обучение на докторанти (настоящи и бъдещи) в докторската програма Математически анализ.Очакваните резултатите са класически, но винаги актуални с приложения във физиката, техническите и природните науки. Голяма част от получените резултати са в експлицитна форма, което позволява приложение в теория на разсейването и математическата физика. Част от резултатите може да се използват за получаване на нови скаларни решения на нелинейни диференциални уравнения.Всички получени резултати имат значение и приложения в математиката, физиката и механиката.

Помагат ли за вашето развитие програмата и ако да, по какъв начин? Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти“ 2018-2020 ще допринеса за увеличаване на публикационната ми активност и ще е от съществена полза за бъдещата ми професионална реализация. Професионалната ми квалификация, опит в научните изследвания и лични качества ми дават основание да вярвам, че  мога да проведа висококачествени фундаментални и иновационни научни изследвания по актулни тематики, които да реализират получаване на оригинални научни и научно-приложни резултати с широко приложение.