Министерство на образованието и науката финансира през 2020 г. 12 проекта по Национална програма „Европейски научни мрежи“

Националната програма „Европейски научни мрежи“ осигурява финансови средства в размер на до 2 497 000 лв. за 2020 г. за изпълнението на високо оценени от независими експерти към Европейската комисия, но нефинансирани по РП „Хоризонт 2020“ проектни предложения на български висши училища и научни организации. Основният акцент в „Европейски научни мрежи“ е върху модернизиране програмите и моделите за обучение и кариерно развитие на учените, работа по съвместни научни програми и изграждане на устойчив обмен на кадри с цел последващо разширяване на мрежата, съвместни публикации и проекти и институционални мрежи.

Проектните предложения, които ще бъдат финансирани по Програмата през 2020 г., са подготвени и подадени от следните български научни организации и държавни висши училища:

–              Софийски университет „Св. Климент Охридски;

–              Технически университет – София;

–              Химикотехнологичен и металургичен университет;

–              Медицински университет – Пловдив;

–              Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна;

–              Тракийски университет – Стара Загора;

–              Университет по хранителни технологии;

–              Университет по библиотекознание и информационни технологии;

–              Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ към Българската академия на науките;

–              Институт по обща и неорганична химия към Българската академия на науките;

–              Институт по физиология на растенията и генетика;

–              Институт по отбрана.