Мария Дианова Йорданова

Мария Дианова Йорданова

Програма „Млади учени и постдокторанти”

Три имена: Мария Дианова Йорданова

Тема на разработка: Приложение на ИКТ в обучението по история и цивилизации

Постигнати резултати:

Проучване и анализ на социалните нагласи в дигитална среда, и техните влияния върху представянето на различни исторически аспекти в реална учебна среда.

Методи за превенция на дигитално насаждани стереотипи и предразсъдъци в обучението по история и цивиизации в мултикултурна среда.

 

Участие в научни проекти:

  1. 2016 г. „Иновативни практики в урока като основна форма на педагогически дискурс”, № на проекта: РД-08-123/08.02.2016 г. Период на разработване – 2016 г. Ръководител на проекта: доц. д-р Ганка Янкова;
  2. 2017 г. „Изкуството в урока“; № на проекта: РД-08-114/06.02.2017 г. Период на разработване – 2017 г. Ръководител на проекта: доц. д-р Ганка Янкова;
  3. 2018 г. „Технологии за подобряване на качеството на образователната услуга№ на проекта: РД-08-151/09.02.2018 г. Период на разработване – 2018 г. Ръководител на проекта: доц. д-р Теменужка Тенева;
  4. 2019 г. „Град и градска култура”, № на проекта: РД-08-110/01.02.2019 г. Период на разработване – 2019 г. Ръководител на проекта: проф. д-р Росица Ангелова-Георгиева.

 

Област на научни интереси: Методика на обучението по история

 

Актуалност и приложимост на изследваната проблематика:

Темата за приложението на ИКТ в общото образование, като елемент от компетентностния подход и в частност в обучението по история и цивилизации, безспорно е актуална с оглед на държавните приоритети фиксирани в нормативните документи. С приемането на Европейската рамка на ключовите компетентности нужни на всеки човек за личностна реализация, социализация и активно гражданско участие, българското образование навлезе в нов етап от своето развитие. Дигиталната компетентност изменя образователната парадигма още в предучилищното образование и се развива през целия живот.  Според данни на Европейската комисия /2018 г./, България е на едно от последните места с под 40 % население с базови компютърни умения, което ясно показва и необходимостта от адекватни образователни модели, внедряване на нови дидактически елементи и източници. Европейската практика се характеризира с широко застъпване на проучванията,  свързани с дигиталното обучение. Този научен подход обаче, все още не е заел полагащото му се място в българската действителност.

Ефективност на програмата:

Факторът,  който определи участието ми в Националната програма „Млади учени и постдокторанти“, е настоящата ми и бъдеща преподавателска и научноизследователска работа в областта на методиката на обучението по история.

Увеличаването на месечното трудово възнаграждение ми даде възможност да се съсредоточа върху моята квалификация. Посредством набавянето на необходимата ми научна литература, участие в научни форуми и публикуване на резултатите от моите проучвания в научни издания.