Конкурс за докторантура по микробиология по програма „ВИХРЕН”

Конкурс за докторантура по микробиология по програма „ВИХРЕН”

Националният център по заразни и паразитни болести – София обявява конкурс за докторантура по микробиология по програма „ВИХРЕН” на Министерство на образованието и фонд „Научни изследвания”

Тема на докторантурата: „Изследване на непознатата етиология на саркоидозата”. Саркоидозата е мултисистемно грануломатозно заболяване. Вече повече от 100 години няма категорични данни кой е етиологичния причинител на саркоидозата. В над 90% от случаите са засегнати белите дробове или вътрегръдните лимфни възли. Неизследвана  област при саркоидоза е ролята  на човешкия микробиом – съвкупността от коменсални, симбиотични и патогенни микроорганизми, които обитават повърхността и вътрешните органи и системи в нашето тяло. 

Докторантът ще има за цел и задача да изследва биологичното разнообразие от бактериални, архейни и гъбични латентни микрорганизми при пациенти със саркоидоза в култивирана кръв, биопсия от белодробна тъкан и лимфен възел. За целта докторантът ще усвои и приложи техниките пълно геномно секвениране, електронна микроскопия и микробиологично култивиране. Чрез подходящ биоинформатичен  анализ докторантът трябва да изведе резултати със статистически значими изводи за ролята на кръвния, белодробен и лимфен микробиом в етиологията на саркоидозата.

Апаратурно осигуряване: Лабораторията разполага със съвременна апаратура за PCR, пълно геномно секвениране, трансмисионен и сканиращ електронен микроскоп, MALDI-TOF апарат за спектрален анализ, софтуерни продукти за анализ на данни.

Заплащане: 1500-2000 лева месечна стипендия

Други придобивки: Докторантът ще има възможност да се запише за безплатна специализация по специалност „Микробиология”.

Изисквания към кандидатите: Завършена магистратура по медицина, биология, химия и фармация, математика (специалност био и медицинска информатика), физика (специалност оптика, биоинформатика, биофизика). 

Срок за подаване на документи – 29 май 2020 г. 

Подробна информацияwww.ncipd.org – конкурси по ЗРАСРБ. Следете и на https://nauka.bg